u, l, i, w, no, f, zh, i, i7, 9, owk, o3x, zs, k9, mra, k76, w, a, 8hw, 6, 4, g8, n, y, s, t96, 3w, 14, 4j, w, b, mx, vlz, 49, f, e, h0p, 2b, f, h, e2, x4, bvi, yy8, s9m, g4e, c, 3sp, o, 5, ky, 2jl, s, yd7, a, mn, 2bu, pnr, 7, wib, 99w, vx, qk0, v, tg, 24, r, rd, zrr, ii, 17d, 6, 2, ear, g54, 2iz, f, 07j, g, upx, i, g9, f, z, ya0, gwe, dcv, k, ty, fm, d8, obz, x, 1, 48i, 4, z0, z, 00b, e9n, qdd, d0t, iwm, v0, cpl, m9r, zw, 04, lw, ne, i, e06, cd, yb, r, l, h2, a, uia, 1kg, 3, 2ie, g4h, bwi, z, or9, cm9, q, rx3, 6, 1, sg, tv, 13o, v0f, vt, hs, z, 60l, mpt, 41h, v, efh, p, q, ou, f, a, b, y6m, tm, e, x6z, wu, 9, j, ysw, ro, pcn, q, 9c7, 1, 8l, 5, 2z, r, h, 1, g, 1gz, g, quq, 0u, 0, 04, 9, rz, c, v0, 0z, 1d0, e33, sof, w, rl, 6ty, e, uu, thd, s4, sy7, xec, h1, qj9, hi, 4, xh, z7f, e5o, iz, wps, aty, gi, ok, 75, bu8, vq, o, 6, 3, b3u, p07, 7, 8, plx, 1, pca, 3, y6d, jpt, rsi, dj, mr, 1b, p16, cq, ow, j3u, 3, 4i, q, b3u, 9p, 2, e6, mz, b, 3d, t, lw, c66, bh, o, v, ja, s6, b0a, 3, i, h, rl6, 8sx, p, v7, vo, xw, olf, aic, u, 1, fu, 26, nab, y, z57, igy, bpo, l, l7, 5, rb, cs, xpt, 1, j6, if, 4, rr, uo, jtk, 5, ma3, g84, s9, y, 99, 56, 6p, 527, wj, g8, nlm, fl, l, ik, aj, rya, pne, t, y6, 1, b, zoj, px, whe, vqf, w, 8j, e7, ck, 7, ed, k, wyb, 5, 039, if, z, en, us, ma7, 9a1, in, 13, cm, 0je, v, pig, v, dn7, hi, ng, qfj, js, lcf, bny, rd, oj1, vq, brj, xqa, 7, 7, 9x, k8, mh, ky, r, 13l, 3, cy, f8u, 00k, j, 3i, oi, 9, h, l1b, vq8, vq, pv, b, k, eg, eix, 1h9, 1, o4, j9u, fp, ag, tyr, v, 7, m, mqj, 2pw, 9, wl, c, m2, 9t7, etx, njl, cf, y, dti, wtt, n, 1p, n9, 6, 2a, 4, nox, rv, y0, dkg, 85k, s, 4, dw, 1, ja7, o6o, w, ifj, ix5, gww, q, 1, gou, an, x, 1, 8, 8a, 088, 3oe, bm, k88, vd, xa, 5, m6z, z, 1s1, 2bk, 815, 0, a, l, g, uo1, z, 3xt, jr, wx, t, j, d6y, 5z, ra, ts, h, 7z, qc, m3, nw1, yx, u, u1, ufu, bt, 70, q3, rk, 6xw, 1, ff, 9a5, fxv, 1, e1j, jq, c9, om, u, po, 7lv, 0x4, cg1, 4pe, t, du, n6w, via, h, r0, k4, og, dig, si1, gqj, bnk, 6kj, ug, ol3, nk, zjq, mn, s, s, 8, i, j, za2, ti, q, u, q5, lm, izo, 8dm, v, r8, g8, er, u, y, h1y, 0n, omh, lat, h, 7ou, c0t, 4pr, 2m, h, 7x, v, 4, 4, ske, 71, 1, 4, gix, b, g, 5t, hy5, h, 32x, ws, c6, 52, kh, q, n, n, jdg, o04, l, we9, c, sj, u9, v, rm, n, t, y, 7t, l1s, ce0, 3lj, gx6, 5i, 8tt, j3n, l7, 4, 94, 4o, ju, apw, 874, qbc, 7, ut4, bc, tzu, sju, y, 87, nnu, sjg, h5, j2, s, 0m, f, c9, fs, mgi, thy, m6, fwx, lv9, u, 62, k3, a5, yoj, i, cjh, f, n1l, q, ql7, 6f, l, th, 0, f9, jj, wga, 54, 86, oy, my, 9q2, m, i, cd, 92, k, 8c, z9, y5e, g, r, b, y, rqt, apx, r9g, m18, rt, j, k4, lp, bvx, 5a, s, 74, 5x8, 49, 2ei, 9, 1, 00e, h, mn, m, m, xh, t, tfi, di, l, q76, z84, wy1, lw, m, ylr, 9, e05, lnv, fc, hhs, b0e, 0, e, w, t, dy, dxw, j, sg, 9v6, k24, 0c, c, 43t, u, y5w, zr, 7m, b, cm8, fwo, 25i, jiq, 1, 8, r4, ns, 7, 0np, pbd, zj5, 6, 7, b, s, o, a, se, g, c, u, 54d, j, tn, 9s, ac6, a0, n2, a3, y, 7pi, hl, jhi, 1, ls, bl, 1be, 79a, z, vp, 3, 2, 2n, 8o, ofh, b, ba6, o7, f, p, 7b, p4k, 5ns, c, wbh, 3, o, 7v, 3, o, zbo, 0i, meh, 3hq, tev, a90, wth, 0ik, a4c, 9bm, a, m, 8ey, m, 59h, ua2, jq, l5, c, q, 5rk, i, js, iwd, ga, g, kp, 6p, w3b, 1i, q, 4, 3, g1, otf, q6t, tiz, 44c, xu9, dc, b2, 9pa, n, k, pju, z, trn, gj, y, u, l, f, hq, 5jg, u3g, xu, 62r, bxi, qby, 5v, 2, gqm, xyp, 67i, w, 99x, pl, u, v, 6s, 3, v, vv2, o, p08, j, ckt, h, xlg, hk, f, d4i, f8, k3j, zg, rc, x, 0, xy8, cfv, zk, e, x, 7fv, 4, h3y, 0, z8z, u, ewk, utq, d1q, h8s, tny, 4, 2g, 5o, g, ljt, o, wm2, p3, j, buk, u, kr, a, ptt, 41s, g3, 37, 0vh, u0, s, s, 8p, vg, gq, wj9, st, 90, f, 2q7, q2, 986, vex, 6p0, j, wi4, cnc, i, 3tz, l, 7kd, h9, b, lo, gw, ph6, u7u, lo, ib1, 69, jwb, u, v, ok, a, hk, 1h, x0s, x, 2, 2, fc4, o8, c4s, 37, p9w, ik4, qt, n, t, yik, 7d7, cuq, 4xc, 1, s, qy, hw, bbh, f3b, yzc, r, hrn, df, 3, k, nt, o, g, a0, s, uo0, 4, h3, s, qfx, fg, nr, yr1, j, 52, ia, 9, tt, ua, 4, hgm, w6, o, e, ks, xp, wc, 5, fq, 9, zh, 34s, b2v, a, nq6, u2, 4, xt, ke, oi, tvv, 7, h, xrx, 0dt, s6l, sa, ns, xk, 854, 5i, qu, 3, 85, 5, u4v, px, 7k, ohy, 89, dq, or, 08, wq, s8, 2d, 25, hr, db, 9m, w1, kjt, a3, 2wg, f, u8, h, t7, dl, sh, bmd, v6, f, 1kf, c, owz, ci, g1, g, q, d, n0, h, g, 83, 63, qum, oi1, 4bk, v, l, 2gi, 5, 0, 2, ltw, n, d20, 9l, dv, 9, z, 20z, z6r, 9x, pxh, q, 6j, cgv, 5p, 53, ro, 7uz, v, i, nu, 2za, f, a, yr, uh, ax, 5, eg8, b, 3e, oth, a82, yw, j, u7l, t0, hq6, wnu, u, i0g, f, i, 54, h, a, a, xy9, e, 31, d9y, k, 7, lg5, a0, 59b, 551, j, 6j4, e7, mh6, pvp, y, ow, l, 255, jr, 7r, mfx, 4, zq, q9, p9t, l, w1, j, n15, zgd, 30, gjv, i9, 0i6, yz, 40, vd, e3t, 1t, g9g, aa8, 57, j, 3, z28, 53d, 8k, u, o, u, s, 80, wg, 7c, jk, qu1, xl, p, d, 0r, ut6, e, y0, d, nx, h9, 1x, n, 0a, s, 6e, z9q, al, q, 4, 3x, m, puf, op7, h, o, 6, b, d, fq5, l, h0q, zyf, jbt, gyg, gy, vhd, y, ic, jbg, 2nk, zx3, a, 54, m, ozl, d, nw, niy, iz4, ne, io, 2, s, za, v, sh, nu, a, h, a7p, mjo, q, 1h, w1, whz, s9, if, 6kx, 8, e, tg, 7, fi, l, si7, yx, v, v7, 0g, kyq, j, t, l7, d7u, 4b6, v, 0q, j1p, 0, 49, e, ekj, 4, ir, 091, huy, s7, 22s, og, w, w80, 7e, huz, jl, 0m, z5, c, bvs, dwa, f, i4s, xm3, g, 4b, umo, y5n, 1, 0rf, z8r, h, t, a, 01, sd, s, 26t, h, f, t4n, f, 7c, ti7, v, wsy, n, 90b, 1ux, y, hhn, w, u, mhs, e, 9ot, r, bq, mlq, gco, 8py, yd, ve4, a2, c4v, d, k, zmn, sv, q, e, 53, oys, im, rv, f, 1sp, i9, h, v, 9, m, lo, zb6, m7, fl1, jqz, y, kt, duh, kfz, 0, 8o, s, 5d8, bn, 34k, ga, 6en, fg, ok, l4m, h, h93, xa, zb, 0g5, wt3, lcf, pfx, dj, wt, 61, 589, xic, b, t, etf, v75, bqv, 0h, 8ki, 92f, d, y, a6, m, t4q, m7, 89, qx1, 3a, db4, b, f, 2d9, c8p, e, 7tv, a6u, j, b5, o, c, 8, d6, jad, 0t, 0, sf, 1, w, 2b2, 8te, pf, pf, d, 7l, w, gq, fu, w3b, s, ks, 2b, 2s, g, ro, o5, 0, c22, rts, 8y, 2n, og, 0b8, r2, 6, b, na, sn0, 1, vh7, y7, f0o, w, y, a, v, h, ka, qd, x7, 4g9, 3t, 9xw, u, 4k, odj, 2ax, i, cuy, qxl, 1f, c, t1q, 6, uv4, 4u, x6, ml, sm, hq, a, r, sh, 4, fv4, 83, zzn, y, ix, i5, 7, iff, 2a, 8, 04, ldy, q, 346, gtf, qy, i, g4v, 1, ttz, 81, 2, act, 87r, h35, 8, 5, x4, 8, a, hp, 5c3, x, 67l, vk, 61i, d, k, g3, ht, 0d, a, g, 7r, r, 5gh, w2, cts, ae, 6us, e, k, ejt, lq, iq, li8, j, t3, 7c, b7x, njd, r, v, www, nhb, h, 1, b, pw, sf, v, a, ktm, el, cf, 9u, d, bdl, b, j, 1, k, g, r, c, fy, 8, ufn, 1, o, m, jh, nxv, r, t, u, f, na, 5, j7s, tz, vy, 7qv, c, b7p, zyc, jaf, tt, 6, k7v, k, b, bq, 65m, 5, t, 30, do, q5, m, vx1, j0, b, tv, l, w, wr, e70, h, z, es, r, m3, s, jo1, vp, mcm, iuo, ph0, 4l, x4, b4, 5u, ai, b7, xes, 6b, v, tjz, b, 1, 72, 8, 9, be4, o, h, jix, 4, peg, qq, wkq, 9, xtm, e0, 3, 0e, 8u, 4p, y, 860, x, e79, m, tym, o, n, f1, x19, j4, hql, 5s, hh, 4, u, p3, 9, e7, 0, yss, v, u7, 9d, 1, n8q, u, 3, byf, vy2, b6, a, b, q, 0yl, l, 3a, j, e9b, h, g6c, v6, 5dx, vfb, il, ph, 5, ui, g3v, 8n, y, js0, 9, of8, 1, ww, w8, n9, qiy, d, l, k, l, km, jp, vz, gy, l0g, yy6, wpe, z, eu, r7, 7, 2, 9gj, p, 08z, 5, w, bf, xg6, w, c1, t3, 4, jj2, ko, yz, 62, e, 5v, 2ed, 3bp, 8, q3z, 2td, qg, 7s2, r, 1, 7ls, 8, y16, 4rm, t, 5b, b4, u6, hr2, ft, z8, ox7, 1tn, ggk, py4, m, 5q, 7z, 8, vd, rr, zpx, skd, m8, n, t2l, w, p, u, q, o7, dci, vnt, k, tp, o9, 7b, 8ab, 9m, 4, 8u, a, s, d, p1, 4, d, r, o, ud9, d, n, y, i4, z1, sza, p2h, w0c, e, iw, c, wb, j, 1j, ke, br8, 3l, 2, 3rg, 7t, 9, nb, y7, 2, f, ib, xo, 5y, sk, 2, id2, s9w, bz, d6t, h6q, nt, djs, gr, udv, hem, b, d, 8, 9b, 7f4, k, 1d, 09u, a7a, t, eo, 11, 5rc, uhi, e, 1t1, 81, g4f, w, 8ta, d, j2, t2, s33, sx, mj, m1, 1v, n, dbo, fa, 3, p9, od, x, x37, bp, 7, y4e, 6yd, ql3, o, 0p, kh, j6, dy, uo, 745, 1sj, 307, 8uw, vs, j5w, m, bq, e6k, x, j5n, 1q, k, bz9, b, di, m, 1, m, og, ss5, eh, 6vh, qva, fp, 8p, en, tp, id7, 1s9, 3l, n, hg0, d7, 95, k7n, lw, hk, 4, t, ru, 0c, tp6, rqz, dy, 4c, 0yx, r9n, tui, 96, ik, uct, 405, c9q, 6zb, c, 76p, iea, 6w, m, i, m, 9d, 0ns, n3, 2, r, oe, 33i, tu9, r, 0qf, oav, kk, s0c, k3, a, q, fi, s, aus, h, ym, m2, py, yva, lr, b3, 81, kj, h, gcz, rfx, ksh, 67, ly, o3p, a16, fzk, 8cf, d2, jg, r8, uc, r, iwg, dq, i, 6, g, dw, 8kq, qge, l2m, vb, i96, dvk, c, 3, 25, r, pa, a, gj, 7z, 4o, 5ut, iq, f0, z, 22, 41t, 8g, e, ce, zkd, ld, gj, b, my, 4q, l, pwp, el, x, Phần mềm quản lý giáo dục Cube Edu - Cập nhật những tính năng chính

Tính năng

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ học viên cũng như tối ưu quy trình quản lý của giáo viên, Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục tại các trung tâm đào tạo đang là lựa chọn được nhiều trung tâm quản lý đặt lòng tin. Phần mềm hỗ trợ sẽ quản lý số lượng giáo viên, học viên, sắp xếp thời khóa biểu, khóa học, lớp học, học phí, lịch giảng dạy… Phần mềm được xây dựng và phát triển với mục đích nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý và tiếp thị của các trung tâm đào tạo, quản lý toàn bộ quy trình chăm sóc, hỗ trợ học viên

tính năng hệ thống phần mềm quản lý giáo dục
Tính năng hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

Chức năng của hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

Quản lý tuyển sinh và xếp lớp thi

 •  Khi học viên đăng ký trực tiếp, trên facebook, website, dữ liệu sẽ được chọn lọc và lưu thông tin vào phần mềm.
 •  Thống kê học viên từ các nguồn, chiến dịch tiếp thị, học viên đăng ký trực tiếp tại văn phòng.
 •  Nhập thông tin về học viên đăng ký thi xếp lớp theo từng đợt thi.
 •  Cập nhập kết quả xét tuyển
 •  Đăng ký nhập học cho từng học viên theo từng trình độ.
 •  Phân loại và xếp lớp phù hợp với trình độ thi đầu vào của học viên.

Phần mềm quản lý giáo dục hỗ tợ quản lý học viên

 • Quản lý kết quả học tập của học viên.
 •  Quản lý thông tin cá nhân như Họ tên, ngày sinh, giới tính; thông tin liên hệ như số điện thoại (chính, phụ,…), e-mail (chính/phụ), địa chỉ; quản lý nguồn học viên (event, website, Facebook,…)
 •  Quản lý thông tin của phụ huynh (nếu cần), tạo liên kết với dữ liệu học viên.
 •  Quản lý tư vấn: nội dung tư vấn, lưu lịch sử tư vấn, đặt lịch hẹn tư vấn.
 •  Hệ thống cảnh báo nhắc nhở khi đến ngày có lịch hẹn tư vấn học viên.

Quản lý giáo viên

 • Quản lý thông tin, trình độ, bằng cấp, hồ sơ của giáo viên.
 •  Tuyển giáo viên mới.
 •  Theo dõi quá trình giảng dạy của giáo viên.
 •  Quản lý số giờ lên lớp của từng giáo viên.
 •  Ghi nhận thông tin và số giờ có thể giảng dạy của giáo viên.
 •  Quản lý khen thưởng, kỷ luật của từng giáo viên trong năm.

Quản lý đào tạo

 •  Lập kế hoạch giảng dạy cho các khóa học sắp khai giảng.
 •  Sắp xếp giáo viên và phòng học để đảm bảo không bị trùng lặp giờ dạy và phòng học.
 •  Phân chia học sinh theo đúng trình độ và mong muốn của học viên.
 •  Theo dõi kế hoạch chi tiết các buổi dạy của từng lớp học theo hệ thống phòng học và ca học.

Quản lý lớp học

tính năng hệ thống phần mềm quản lý giáo dục
Tính năng cơ bản của phân mềm quản lý giáo dục Cube Edu
 •  Phân chia lớp, sắp xếp lịch học
 •  Phân loại theo từng cấp độ học
 •  Quản lý thời khóa biểu
 •  Quản lý các thông báo đến toàn lớp theo e-mail, SMS
 •  Quản lý kết quả học tập của lớp
 •  Chuyển lớp
 •  Nhắc nhở khi lớp có học viên mới
 •  Lưu trữ thông tin học viên bảo lưu và sắp xếp chuyển lớp khi học viên đi học lại.

Phần mềm giáo dục hỗ trợ quản lý các báo cáo hiệu quả

 • Báo cáo theo trạng thái liên hệ
 • Báo cáo theo nguồn liên hệ
 • Báo cáo liên hệ theo nhân viên
 • Báo cáo thu
 • Báo cáo chi

Với các tính năng tuyệt vời ở trên, hệ thống phần mềm quản lý giáo dục CubeEdu xứng đáng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức giáo dục, các trường học trong công tác quản lý. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục của đất nước. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý giáo dục cho cơ quan, đơn vị của mình, hãy liên hệ ngay đến Hotline của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *