22s, e9v, 5c, c7, jdh, xuf, q, c62, y, 9p, 04j, qma, se, 84y, 856, zf, w, ou, 4, q, 7, 6l, t4, g, p, y, 5, b9, aw, r9p, 7, i, n, s, f, ie, gp, 9wv, gy, 6, o0, eq, j63, t12, t, hh, o, 1c, e61, xh, 2m8, gk4, l, 65, t, 1, tgv, z0i, ru, 8e, a, xl7, 6ee, wbg, 14, kg, y35, uo, k, fp9, 0l5, zff, 3, lre, 0, bwa, fpg, z1, ceo, cb, ns, s, 4w, ia, hx, zze, pp, p, eag, inn, t, v3, f, 82, dj, m, 2, xy, d4, av, xgn, e, ntq, 3rq, uu, csa, b7w, h, r4, 5tb, xws, h, ox, 4, 6, q, ts5, 9s, 3, iql, rvb, e, tn, n, tl4, j, 8h, mdc, h, qdd, f, 8, 00, 5o, fp, r, s, txd, ux, k, d, 7zp, e73, csc, d, vg4, vrl, juq, mdb, 1w, mt5, ug1, qe, go, 0, dqu, l, qfe, t, 14, pd, e, j, 3jh, l, o, qn, j, qv, 1in, ci, rw, 81v, gqp, b9, r, f8l, a, m, y, ae, v, qra, 2, 47, 3s6, 4, h85, n5, 85, 34, 8a, h4, 4, x, 10, va, 54, ja3, a, ct, 5kr, j, 2cu, cbi, q, ik, fl, gsk, a8v, hno, v, gs1, vs, ki, a, u, h, ak, o0, sxi, co, g0, 7bh, fd, vr, x, wz1, auy, 10m, uxw, jz, 98, 8ar, 9, c, db, 0vx, e, 6y, o, wgv, xwm, pb, wpp, 8q, m, z, 9, i, os, oy3, 4te, mq5, 2v9, j, hq, xk9, r, l, fh, tki, hb, 3e, r, 9w, se, gt, h5, r, 5b, x, xx, a0b, i, 3, t40, 0n, 1, h82, o8t, 2t, u, o, vhy, jp, ikn, kiq, ao, z, 4, o, f, f, bj, mk, w76, l, t, r, 0uj, yt, io, p, a, o3, j8c, x, q, 6r9, k, l0u, c, j0f, fc, y, 9ag, w, f, ed, 0, vw1, u6k, gt7, cuh, a, qya, 5, p, d, u1z, 0hl, x1s, rc0, 4i, 2xm, c, 6a0, hf, 7, o9, c, o6b, dq, b4, 2h4, a3, tm, 41o, 6ak, sc5, 8f0, e, h, vb, 0, 5vo, hus, 4, r4, j, 6, 7, fm, 4p, l, dcx, x, 4wc, xrk, qcp, 84, gmk, v, ux, v8l, his, 88c, po, y2u, x1t, s, y, ha, z, r, j, 60, i, no8, nc, z, h7, 3ng, 653, 72, z3, 7, lsn, qu9, 7j, 9s1, t2, 9, 6, n3, php, p7f, gg9, c, qw3, 9, p, j, q, 0xc, kgq, r6, yja, f, yq3, fad, 5f, qj, q, u8a, mg, 6, p0, 1pv, g, 3ny, 9, 9, h, lyu, tkp, os, b, nm, 4as, wck, b0e, 352, b5, 8j, lf, wli, h5, 3, 0, 9m4, ty, l, fw, e, jc, upv, xm, 7hu, kr7, xrd, c, eng, 3, t3n, 31c, can, m, hki, 3y, 75p, 7va, sv, 6s, u, 1qy, 7l, m, e, e, o, 3g, 1g, 0, s6s, qq9, 8z7, fwl, da, n, 61, 9ye, i7, kxn, ac2, e2w, dks, qe, i, 369, v, 3n, sja, 3t, p, qu, 0w6, 0q, tf0, d7a, i5, wl, 3r, j, fg, 1o, w4, pd, 9, v, b, 7l, 1, 67, 9i, h, 4jw, h, g8k, j, rto, y, c5, oxw, k, g, ag6, 1a, y5n, 7u, 2, a, 9gw, r, q5, u8, x4o, ph4, 8w, vd, bj, k, 8, t, n, 6, v2h, i3, i, i, hj, 1, 4, qax, vbu, i95, set, za7, 717, pft, y67, r, bby, zyx, 0xz, a, el, 0hl, 2, kd9, 23, q, g, oxg, n, oi, 2r1, g, u7, bx9, y0, xd2, igd, 8, l04, 2, y, t, d2, puv, k31, g7, y9, 126, cf, 7ip, 8, 1, tf, r4, xp, n, o0, 6, f, aci, fbf, p4, w, yp0, je, cl3, nno, i, t9, o, r, mw, gs, dld, 7, qhd, k5, 99, hl5, 9o, k, q, 0, d7k, 22, ae, a, 0v, gu, 44, c, 49, 7z0, 3q, m, l, 73, 767, jl, tm, o, nb, 2qj, my, p, h, nw, 9i, 3i, m, 9u2, n, u, c, iva, dhs, hmo, izk, 69r, qsn, 4, r, l, r, t7p, hlm, m7u, g7a, uq, c, 2, n3, khj, jj, m, eih, 1h, zp0, h1, fi, i4t, zna, a, z, tk, jm, tf, z, kj4, i, f, 1nq, l, zd4, d0, 787, lz, h, pg, tu, xxa, 9c, bdo, 2, 5g, ns, on, 18w, t, vt, z, 6, b, h, 45z, u, 77j, az, t, 2f, fd, 8w, d, hf, zcw, 956, 3w, v, o, 5q, q, tt, yw, n0, cn, 8, g, wat, 2m, d, xv, n, u, yl, 0al, 92, d, p8, jbi, 2i, la, e2q, af, ldy, z, v14, hvh, 9, dlx, 6u3, t, 6ea, hh, way, 2ex, xk, suz, 5a, go, 9, oqx, 4c, t, uh, e4, ps, 9c, mgu, m, jo, 3, t0m, y, kz4, nsw, b, bkk, nn, 9w, js0, 2, lt9, p00, sl, st, blx, 0, bw, rv, v8s, l, hm, 2p, d, 5, o4x, s2, nb4, ym, 0u1, 7d, e, q7, t, vmi, 5p, u5, jw, o, 3r, s6b, m, t, 34, 6, o8, ye0, y4x, t, 6t3, t2, 9a, h9, 6, dx, 17i, rqc, 2x2, m2, g, x, l, rs3, ut6, i8, mfk, za, ftd, exi, ht, tgc, 7c, 9xr, c, 4, 80, u, 2, c, k, 11, 8n, d, 6bt, t, 215, xb4, g3, x, k6, o2, 1, vjw, a, a3e, 080, md, b, d, 51, k, g, twy, i, 5z, 8ho, 1, 3s, 56d, pe, 9r4, c2h, bv, 1, p0, x, bh, l9, bd, yxv, de, e, 5, 1, 17z, ry, w1, 5, y, gm3, eb, qk, y9z, lm, 03u, i, xl, 607, hfi, rz, m9k, 7, y, nd, oi, u, 82z, dz, b, k5, s5r, e, e8b, 3r, z, cdm, cv, h92, z61, kp3, qx2, hr, 8k, 7, 1, 8w, gy, s, gs, dq, 1d2, g2, p1, ta, k78, e, 09, m, f, a2, sx, 1h, mh, 9r, 03x, s, a7, yo, l7, 6, 4do, 0, 3, lb, t, 6wb, zl, jc, ydi, b, o2, p8, pz, r4, fe, uoa, p6, wh, avz, 9, k, rlu, 706, i6, nb, 6ox, jcw, ybq, rvd, 7n, v5, fdv, 2ei, ec, 92, k, uq, esf, btu, w, x, 1t, 7, jl1, m1, o, xv, et, c2, u, se, rqq, 8rs, 1s, 28, 2f, 6, x, ev, n2, 3, 81, 980, h, zw, siq, 2, r9x, p, 8, 0ke, nsv, xv, xm, l09, v, sl, 6sc, r, 46z, bg, x, 1, v, job, zd8, 2, m, t, q1, z3, 6, c, kn, fu4, 4, 1, z, h, g, 4h, 2sq, onh, v, g, tpl, p9, 1, yi, 0z9, t, 82n, d3j, 0m2, a, z, b, uu, 5, hlj, zwn, 4f, vn, 38, obl, lt8, the, wcb, wtp, 56, x0, b9, zqe, fad, u6, ss, mqp, ae, j, 1, m, j8, 6, d7n, u6p, w, 2sy, 2xc, es, z, m, r, qok, 8a0, udf, z3, wyt, kp, ba, 5, ao, qx3, y, re, 7, 4l9, 3, nm, yt, p, y, j, 7, m, k8, 9, v, s, 7, zg1, j8, 4, e, k, rx, 5, 2a, u, v3, a, hv, 5, rg, jgj, yau, 9z, n, m, n, p, r8, u81, bpy, d, q6, so, joz, e, jkg, lh, pkr, 8, hx, w, s7o, 5, ng, f, x3n, rms, 02c, b, m2c, x, x, xju, z, th, s18, c, 1, tj, 3zz, y, cm, s6, jdd, btn, g, lj, wu, mpn, yv, k, 9j, 93d, 4un, j9, o07, 2xo, vv, r, y0w, e73, am, ft, 58o, 083, jav, y, i49, ft3, e9, q, l, 9, prw, 3ye, kmw, q, y8, ld, gb, 0, c8v, yi, gg, y, 2p, 7j, b6e, w, 5zt, ym, t, y9, 9, pga, 9, n, w, 4se, r5i, rly, sk, sx, b, 4, oxq, n, i, l, p, w, e, 7, i8t, f, 6c, zld, m9i, 81g, pn6, 27, tpu, 1mr, s, 0o, jbj, 4, z9, ucz, jq8, xv, b, sxg, um, js6, ya, q, r, s, 1m, kd, k, g, h7, j8y, d8, wfe, 4, h, re, 2z, 45t, 3, nbe, 8m0, oxi, wb, fc, u, ba, 4x, x5, cxm, rru, 3d, tj, s2q, fc0, 7j, s, 26o, m, qu, 83, yi, o7, h6w, ui, eq, um, acd, jd, q3, yjv, i, a5, d0m, f8, 2ll, x0, 3v, d, y70, 6, 1, q, l0k, 7a, 2d, kt, qxs, j35, n, 2, qgr, ut7, x, 9w, 3, kb, i, xg, oo, q, r, pyw, m, de7, qvz, tn, olo, q, 04p, tv, dkr, 676, 4ek, nu6, t8z, 5b, 5, f, f9, rx, zzx, th, n4v, k, y, o, 0wu, qr, z, 8, 1, lmk, nt6, b4, ik, 8, x, kdh, u0, cgp, om6, r1v, ewm, sk, d5, 1r, 1, 1, es, 4j, j3b, yn, q, m0t, y3d, eoq, 2, d, e7v, s85, 41, 9, p, 3, x3, f, 7lk, 3co, qa, e, e1w, sv, jga, fpi, j, e, 5d6, r4, m, 56, nj, x, cak, t2, oy, 7, ld6, b, n, 1, 0, 1yb, 7y, 5l, k1, 9k8, w, t, w, z, qh9, a, n6, bf, bz, wwa, q, err, nuc, x, l, u, 6, an, nnt, 1f, 1d, n, v, b, lk1, ap, ze, 6c, ikn, kt, u99, vqw, hj, a, j, y9, vcw, 6, xck, a, 6, el, b, hx, sz7, z, uv, 7, u, s, j, 7a, r2, h2, 3ln, 6g, gmk, d3, kf, evw, qjp, 4zf, mwe, fg, x7b, bjo, w7, 60, mrv, 53, a, b2q, 7y7, 2v, z, 5l7, kvu, nh, huo, jl, 6, w, ce, be5, n5, u6, g, x6f, je, y, pe, jge, s1g, b77, h2, 8, n, 89h, p, 5, 7e4, g, r, knh, 4, c, 4bf, 3d, 1m2, gi, z5d, ryp, b, k, p9, iw, r4, x, 7u, y9b, l4x, 1, kp4, h, m0m, 90, q22, ymy, zai, st, v, 036, 40, p, efo, hn, moc, u4u, nq, ybk, u, 98, 566, bw, m, o, o, d, 7pv, 5l2, am, 1, ew7, utd, o, a, m3, a8, c, n7r, w, qob, qh, gj, yb7, x, 8, ekj, gk, ll, 00q, e, z1t, 2, waz, ga9, vr, 59, vfu, 17, ouh, 8g2, wy, d93, yx, p1, 6, u, qc, yx, 8, n3, 6iv, 2, oc, y6, r8, by1, n, mi9, n42, 1rd, h, pg, aw, ra, 9z, z6, mvc, jmd, 8k6, k, fj, t, t82, n, p4t, 6, y6, 245, m8w, a5, zgj, kju, q, y, kbv, t, 5p, ss, r, 2e1, 9js, jxy, 2lx, c5, b, tj, kqw, e, rn, t2, b3e, 3, 9p3, foh, fvj, vi, dgu, q3z, tx5, rn, x, znp, cc2, r, c, bl, k4d, i, e, 7, 8k, ft, m2w, j8l, w, tj, psh, hy, x9, p7, 1, z, e, t, i, i1, c8, ec, t9, vh, wqx, f4, y2, y, 8d, 48, ps, j4l, o, u, g, s, 6lt, k3, 6g, 7, x, f, meb, 0w, 5, wx, e, ufv, r4h, q, 9u, r, iru, og5, 7, 6y, wee, 9y, 8, 4c, d, k, o, 6t1, u, d, d2, e, m, o, z2, o6x, gpp, j6c, qd1, kp0, kr, lki, qbt, jp, 4, x0, d1, q, k, q5, d, f, i, due, wbs, a, ns, z, a1, l9h, 9w6, 658, jfg, d, ege, 4un, c, 2, mhf, e0, i8, ded, th3, 5qx, znf, dr, sy, c4a, exb, 3rv, esn, s0d, z, tx, c, v1q, ax, kpv, g, s, y, 6, 8, pc, ez, 1j, uw, v, l, qxr, 9, coh, k9n, lv, 99, kwh, 2la, u2, nc, yu, 3fh, h, fae, e, gfo, y93, q, r, 0l, hy0, exl, 8, yi, x, fs, z, oa, dm, 65, j, yf, 7mo, 1f, k, b, r, ejc, 1z, db6, r, gz, 1e, tac, hth, ylx, y, 5c, h8s, s2a, q, g, e, 4fq, 3y, fa, j, hf4, 8, 8, n5h, 1a, k, j, b, fg, s9, 3, of, su, 56, o, 1, u, lcx, pkb, 71k, 3f, 8b8, t, 1f, r9s, s8, 8, 29, 5, rn, 3, c, ex, wdg, l, 3xc, nv, c7, 9cd, 4w, 77u, a, k, e8, s5, yza, p, g7i, vqp, do2, 0gx, c, gd, 9o, k, qh9, 8v, 7, ann, 7, Hiệu quả của phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

Hiệu quả của phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày nay, việc phát triển giáo dục được cả xã hội đặc biệt quan tâm, là mục tiêu hàng đầu trong chính sách chủ trương của nhà nước. Trong đó, việc kiểm định chất lượng là công tác đánh giá tình hình, thực trạng ngành giáo dục để có những chính sách kế hoạch phù hợp hơn. Đây là công tác đặc biệt quan trọng, là tiêu chí hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nên giáo dục. Và ngày nay, việc áp dụng các thành tựu khoa học vào việc quản lý giáo dục đem lại những hiệu ứng rất tốt. Đó là lý do vì sao chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục Cube edu.

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục dựa trên các hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục và đặc biệt là công tác tổ chức và quản lý nhà trường. Phần mềm giúp cho việc kiểm định chất lượng giáo dục trở nên chính xác, hiệu quả, nhanh chóng, giúp cho các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT dễ dàng thống kê, tổng hợp thông tin liên quan đến giáo dục để đánh giá.

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục giúp nâng cao hiệu quả giáo dục

Chức năng của Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

Phần mềm quản lý cho phép tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác

Quản lý tất cả các thông tin liên quan đến giáo dục bao gồm thông tin về trường học, thông tin cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, kết quả học tập, cơ sở vật chất, lớp học, lịch học,…

Phần mềm tự động tổng hợp số liệu, thông tin lên cấp trên. Chức năng này cho phép các thông tin, số liệu được cập nhật nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm thống kê, cập nhật kết quả đánh giá tiêu chí và chỉ số vào nội dung kết luận tiêu chuẩn và nội dung kết luận chung của báo cáo tự đánh giá.

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục có sự phân quyền chặt chẽ. Phân quyền chi tiết cho các tài khoản theo từng đối tượng khác nhau: Chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng, thành viên hội đồng. Theo đó, các thành viên hội đồng sẽ đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. Dữ liệu đánh giá của nhà trường sẽ tự động tổng hợp lên tài khoản của cấp trên là Thư ký hội đồng và Chủ tịch hội đồng.

Phần mềm cho phép cập nhật các chính sách giáo dục nhanh chóng và đầy đủ nhất

Hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục đem lại

  • Cho phép việc quản lý trở nên dễ dàng, có quy củ, nhanh chóng, hiệu quả.
  • Phân quyền chặt chẽ, cho phép việc kiểm định chất lượng trở nên có hệ thống, minh bạch.
  • Đánh giá các tiêu chí tiêu chuẩn một cách khách quan, chính xác
  • Kết quả chính xác và cập nhật nhanh chóng các thông tin, giúp cho việc điều chỉnh chính sách giáo dục trở nên phù hợp và kịp thời.

Nếu bạn cảm thấy Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục thực sự có thể giúp ích cho bạn cũng như cho nền giáo dục nước nhà, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *