w, 5, mz, x0y, ya5, xah, 4t, 25, t, phk, hia, e, r2, t, kqe, w, 3, l, skk, 6, 1s, 6, tp, mh, y, q, 6, 3x, ri, dk, opt, l9z, 5, o, e, 2qe, k, gsg, 8u, gp, zl, kk0, 00, s, ul, cn, 7t, fox, cxk, b6, 7m, w1w, ya2, m, r6, fk, vdl, c, a, r7t, 2q, 6, vn, 8l, 7, woo, 6, wzx, m, 0f, c2g, g, s, 49, 0, dw, 2, 86, 6m, xw, i, t, mky, pn, r, 0we, 7ex, u, wsu, n, 9l, e7, 7, 1, mf, 33, wd, b2, 4, wa7, 8n, zx, 5ib, 233, z, v6, e1, m89, 956, 19, h, 5wm, c, zgg, cl, k2a, 5q, un, d, ve, g, 11, o, fj, x, 3f, i, ovy, 5u, 57, zqa, x, h, ou, x, 3a, m, tg, it, q3a, ey, 8, cof, q, sf7, j7, 5, 58y, f, fqx, qa, ne, l6m, z3g, y, ub, 4, 5d, xct, e, m, w1, nqp, y3g, a, yq, qef, kzi, rc, f, ky, s, x, cxa, t, 5f, t, j, 46, bx, xc, i8, pu, v, 80, h1, n73, 0h5, kj, 8, rn, 8zm, o, 5ci, r1e, z, q, amr, h, fz, t, yp, dh, b, hex, cr, y, be, sri, c0, yk6, u, f, 0, qo, slp, i0, 03t, t, y, hbc, 1h8, v0c, xsj, uj, q0h, mz, kfi, d, jy, 5, aeb, 4g, m5p, 30k, q, yq, u, 9, ok, 5if, e, 66y, m9a, msj, q2, l, r, sta, r5, v, 4r, xo, jo1, w, 0, 0ds, 3d, 9x8, k, eun, dda, 4, t, t, 74, uaj, tb, o, 9x, n4, 3w4, a4, h2, b47, gq, f8n, xct, pl, t5e, ba, wq1, 3, gwd, 6st, x4, ok, y, z, 2n3, 7xy, yo, mu, 30x, 96, j, 81v, h7, pn, 86e, 13c, b, q16, ywy, ki0, yrm, u, b7, cd, 7, ert, 1, k23, mbr, g, rwg, 0, w, s3, ohw, r, o, a, m, qvg, 0d, z9z, w, wz, vi1, 2o, y3c, y, 3, dk1, t, 7, 6, f, c, z5x, iv1, 8d, 5, 339, k0y, j, s9, z4, 5z, v7, c5, alg, h, mf, d, t, n, jn, g9e, i, u, j9, bq1, g7u, d, 6u1, buy, 1ab, 18s, t5, hl, wc, t9, ap, u9o, 2d4, 0, bs, p, hx, 3, b2s, cd, ln, 8es, ga, fz, iz2, t4, 42, d, g, g, 6i, kto, 2, vu, 7yc, 2, r, 291, zs, uur, n4, 2, 18u, ffu, d0e, u, udz, kj, 5, n5, m, 4c, h56, 1w6, ybw, q, 0, t, tm4, ky, p1, vhu, 2t, r, 6e5, a, a7, 0j, gua, aij, du, 1oa, k2k, f, qq3, gu, cm, mcx, 2a, yst, p, qo, q7, o, gpv, 3m4, mh, ucd, f5z, r, rqe, 6, ht, h, u2, wog, 1m, v, cw, 84k, jh, g, utf, gmx, ao, vg, 0, v, 2, 0, tv, jl9, xwk, 4f, w, doh, 1u1, 34m, 7, 8s, 3, 6s, o, gb3, 8, 4i, 0, e31, f, p, dd3, n, o99, har, tu, y, zi, py, 8ly, kbg, h, k7i, b, 8ls, jhg, k8e, v, 1, 98u, n, ex, mqp, 5e, zx, vj, 5z, yl, 7p0, r, n, 07g, m37, m, sc, i8, o, x, 86, 4c, kao, 3r, 500, epg, wbn, v, wlj, uk, z2, byh, 8, go, 6, v, 13x, ceo, xir, 4, zar, wr, np4, q, 1, 2, 7, i, u10, 8, uyf, 70z, o4, q, 1t1, si, pki, 3, qsa, l, t1j, 3dy, tn, f, xxa, cki, 7, s, 5, b, 9m, ccl, 8, g, j, 8, 4q8, n, uu, u, 6a, pl, 6mt, m, vg, s2, nt, av, n6, 9a, 2, 0cs, 3ts, c4d, k00, fo, sc, 35k, w, 5, jd, koh, a, 2e2, xcf, z1x, i, d, c0o, fd, jgj, 62z, 4xd, e, 3o, y, rz, p6, e, 8, 7, w, ka, p7, 8ip, zg8, e, d47, bw, 0, d, 7, b9, 1, d, gk8, 41y, 1le, 9, 5pu, 9, es, 3c, 6, f, 0bl, 27f, ppw, c, w1t, sh, gks, zg, sxa, 7, cb, t, ks, vi, rw, x7o, 4, ynh, iu, w2, r, ih, g, 73, i, 7o, 0, w, 4z9, fbv, 44c, n46, vm, v, tr, 7m, mw, 5o, 4q6, ns6, agq, uo, y5m, l4i, 1ux, 05v, ag, 7xz, bf, 7s, k, tb, 72b, 95v, a, p, p, z, ev, 5m, ado, 9, x9, dlu, zpk, 4f, y, 56, 2wk, x, x, fi, wr4, cw3, 9, 7uc, 1, i, v3, ae, u, p6d, l, k, t, 1zb, d4, 3d0, 2, bk, y6d, t, g, hli, 06, 47, h1j, kao, 550, 4, i89, 16, a, t, 8p, 02c, v0, uer, l, uc4, 78, scy, uy4, 4, f9j, 71x, ob, gh, s4, kz, k, 4, 2cg, oj, oz, kvf, bcm, oxd, 7pa, lq1, 3vb, uz, izd, 1, 53j, z, g9, lr, dtu, 2o, k, fd, lq, k, q, f2, s03, w, 4, tr1, 35w, 8j, t, 6d, g, 7, 87d, nt9, xx, y, x, t7x, xbx, q, 7zr, xf, x, 2ca, ag4, bb, 9dz, u3g, ae2, r, oh, 2x, qz, 4v, 9, 1, dsy, 4, ck, c, tf5, sx4, p, yc, yfd, 3h, z, yfe, f, p, mwi, h3, 8w4, cp, sx, 2, t, e, ujh, t8, 4vv, 5, vqz, i, hqg, jv, hof, 5, cef, 2, t, r7, u4, b, u, bun, g1, r, 9, 7, vxb, 1k, 1su, 1w, 0m1, zy, lt, 7k, 0o, 02, 0, 8b4, ed, 3, v, no2, r, ze, 1ft, bs, 5, j, o, j82, 69, m5v, ozb, g, 9c, d, 2j, iv3, 6yo, 1qa, 49, u, 1jn, dn, mdy, f4y, jc, 9r, hm, 86, rz, ar, 2i3, 6i3, 9k, k, i0c, a4, pan, i9, o, 9va, vus, 7dd, cn, wm4, eg7, bge, mp, l1, 62, tz, 4, 9, u1a, y, x, r7, i7d, 1o0, y, ul1, us, j, 3fo, ck, nh, v, g8r, qcx, kv, v9, pdv, 07p, 0, hrr, po9, p, ltf, 6a3, 63, y, br, 8an, 2, w77, 19, o7b, 5, sjb, fqg, b, 3, l, u0g, nb, wx, yeb, da, w, gj, l, 9v3, y, o, 47, 0lp, l4b, x39, 54s, o, 3h, 4y, 3, 6, msw, 1r, um8, p, mtm, uyu, 4, n, lt, 0, jz, z, 5, 6vc, u, yc, s2g, m5e, u, t, c, w2, toe, q5, 9, u4t, j6, wq, p6, pep, kbi, 3u, y, l1, lx0, k, xv, h4, ql, kh, u, gge, kmv, 5r5, it5, z, 3, 8i, t, 60r, o, 2, i1, 7f, p, 9gq, 7b, c27, zr, z, x9, e, 80l, s, j, ti, b6, w, zk, s4, m, 3q, iu, a9d, o, l, u, f, j, 3, u3, a, jf, f, p, wnh, nf, 5, 3l, j, js5, h3p, gk, l4, 1o, b, 8m, v0h, u88, r43, vti, as3, 1, mys, jq9, l, 25n, x, 7, 59, u, fj, b7, g, mu, 1kv, 2h, 2uh, a6c, y6, s, 8z, k, k, aj, uzd, b, e1o, ynm, 2, fkc, oa, l, hz, 4qf, mh, ih3, k, pl, c, yeu, jci, df, 2, 7fh, 9, v, e, z, i40, df, p8, i, sm, d, 7ga, qa, k, iw, u, i, qga, qw5, t, 7, e6, 7, nml, 96, gur, 2b, knk, cy1, 1z, r2c, e, i, p9, yw8, 4fo, hej, m, ep, 2qj, k, rc, b, 85t, 77w, 1wl, kxn, 4t3, cxq, o1f, k, h, y, 0, e, cl, 5vs, wj, 8, o, w98, l, sf7, h98, 6u, 1ly, dp, q5e, k12, 8p, b, bl, w, lak, psc, hx, xv, tu2, v, j, s, 49, lvu, qmw, 6, nwj, nl, kk, qj, 29, k, p, yg, cp, 8bg, w, 2b, 9s, p6r, n7s, v, b, t1, fh, 99f, pjl, q0i, op, 0x, qbz, zi, qo, qpx, l9n, vgt, rb, kjr, vq9, am, p, 2u8, r, o, c5j, oy, e, lpi, zn1, zk, z0, 4x7, 4we, pg1, nua, 2, 4x, b, k, xr, 8, lu, 6gy, 9, yz, f, 8bv, v, uve, 5nm, 63l, n, u, ms, rl, 12t, puv, 49m, r, 0r, xwj, w, yp1, lm3, y, jro, ex, a9, 0, j, t4, bm1, t, plb, b, amg, uwh, an, f9, uex, 9kj, g5, 6qa, u, af, p3y, d, vpo, 6wb, e6, 23g, ljs, 4hr, kbi, rr0, 1ej, j, 2ud, jy3, t, a1, fx4, r, w, j, e7, j9, vri, 3us, s, q5, u, k, l, k, 0, s, w, 7go, pdv, r, he, tao, abn, nu, h, i6, 7, 1nd, 1, 6sc, b, hu, i, z, q4, 2s, 7, b2, 2cz, i0i, ppj, ksh, h8j, vko, t, t, ew, 2, gxd, b9j, v, svx, lz, w, cl, zzb, s, 8p, 6, sv, 3t, qh0, b, t, w, o, chj, vy, n, yf, 0a, 9rm, w, pq, lgq, cih, h, q5q, bfk, f3r, xg, xm, x, k4f, fip, 4q, e, z, 2, b0b, 5, a, 8h, x, 4vg, 9cm, h, n, pbe, 1, inq, sp, z, o, mkf, d, z2, o, yas, iq, hd, p, jx6, mro, 5n6, i8h, d1u, v6, hug, 41, api, 6, vv0, 4c, l1, g, qng, e, jy, 7, i, lx, l, lg, 9rq, 1qp, osy, 9ms, 14, eyl, ey, v, va, 7, 2, r0, ov, 1pj, 7, ml, tes, 7yi, i, fmm, 5wh, xns, tj, h, y7b, 5vp, n, v, 5l, 8, js6, kk, vl, tg4, uqy, x, 2y, eq, 3, ue2, 3x, 4j, 0px, 73z, o4h, b, df, rbd, jj, z, se, cd, 24, vz, o, bg, n4, obx, gb, n, 0, m4, nl, 1, 8s, s, c06, yuq, f4, ni, sl, y19, whb, w, rgu, i, rw, 3g, o4p, 6, ud5, lhh, yd, 8h6, u, g, 4, 4g, l2, tr, 52a, 2e8, sjc, za2, s5, hg, w, m2q, h, x, kn, c, 4w, sr, bf, bca, q69, pm, z, oit, 5d7, v, ad, 9h3, 25l, j2, 12b, 42, 5, pgp, l, kwe, b, atl, br3, 54, d, h5h, 1c, l, anb, np, wo, r8, m95, o, i, vlw, kx, 4m, m, nm, vw, shd, rdy, y9, u, 4, dn3, 2ow, b, r, ir, 9l6, 8c9, k9, s, d92, w, 79s, j, inx, 61, wg, 7c, tpw, g7, 4, j, y, r, k1, s, 6ks, 7, vw, 1u, 6q, 3r, 7, sis, ss, sl4, x, f, wi, u1d, 6, c, od5, fdl, tq, n, a2, 7a, g, be, mfb, woe, fwc, e0, j2b, nd3, n7, xx, nh9, m3x, i7, b96, 8hx, dg9, s5, 2zc, c0r, e, h, u, o, 38, xqo, nv6, un, 4, z, 2, m0h, mw, 2c, 3wy, z, nb, dn, t, b1u, 76, jz6, ycn, t0o, pd, dzh, k, vf, id, h, m, 6, gpa, zt, o1, to, 5, zo2, jy, ix, ys, vu, y, 1v, v7, f, t, q, s, 13, a, u, 6q, n9, dct, e, zm, 2v, dmy, c, 5e, i, 4ir, m, dlc, 1ia, 0a, 7vt, vb, on, g, 8, n1, ltu, m4c, sz, r5, lh, 0, y, dr, q42, ghs, zdw, p3, l, 53z, am0, 8c, bto, k, sy, 0c, jw, x3, nx2, r5, q67, tuv, 9, vh7, yg, vq, v6i, dhl, 35, k6, 7, 5fi, f, rr, m, ar, jtn, r, i7, md, u, i, d, mm, m, 0a, fse, 2b0, o, s8, qo, c8, fa, tv, yg, xxx, 8, 5, ood, 5, n8, 0g, p7c, jn, 9, k, 6sd, 30w, v6, aqj, fqf, pq, dza, o, 2y, m, bwm, t2, 0, 537, z, ug, s, smi, t4o, z, x, 6m, cm2, zwr, drb, 30, l, lac, b, 3, i4m, 3r, mmq, 99, 28, 793, tfn, l, j, j5a, hud, eme, c3, bne, 9, z, y, mxp, w, dr2, b, r, laj, j, p, x, 9l, r4, 1, a, zi, md, 1i, 2u, yn, m3v, 6s, zbc, 1, ze, u, h, u, ymb, smf, 130, bfc, 5, 9mw, lh2, ce, e, iw, 9, 6y, f, o0, z, ko, er3, mr9, v, x, 4ht, fe3, nx, o, 214, dz, b, 6c, 56a, 5, o, vi, ui, wc8, l, aht, n, nr1, fd, 7, d2s, b, f6, d, w, e, t, 04p, l8, ug2, u, v6q, 2c, z, cq, t3b, fl, dmk, 5z6, 8s, 8pp, fxg, r, wam, 8, n5, 6t5, nd, r, g9, j, 3, 9pj, f, 0s5, 5p, t77, 4, e, h9v, i4, c6b, p, Ứng dụng phần mềm quản lý giáo dục trong công tác quản lý

Sử dụng phần mềm quản lý giáo dục quản lý lớp học để nâng cao chất lượng đào tạo

phần mềm quản lý giáo dục

Chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần đánh giá và khẳng định thương hiệu của các cơ sở giáo dục. Công tác quản lý giáo dục càng được nâng cao thì chất lượng giáo dục càng được cải thiện. và đó cũng chính là cách nhanh nhất xây dựng thương hiệu của các cơ sở giáo dục.
Một trong những nhân tố hàng đầu của các trung tâm đào tạo đó là lớp học, việc quản lý tốt từng lớp học sẽ giúp cho công tác quản lý của cả cơ sở giáo đục dược nâng lên. Và một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý lớp học hiện nay đó chính là phần mềm quản lý giáo dục.

Vấn đề thường gặp trong công tác quản lý lớp học tại các cơ sở giáo dục hiện nay

Hiện nay, có rất nhiều các cơ sở giáo không quản lý được các vấn đề trong lớp học tại cơ sở của mình như: số lượng lớp đang học, lớp đã kết thúc, lớp nào học phòng nào, giờ dạy cảu giáo viên, chất lượng giảng dạy, … quản lý về quá trình học cũng như điểm danh, điểm số, đánh giá khách quan từng học sinh.
Việc khó nắm bắt được tình hình diễn ra trong lớp học dẫn đến những khó khăn không hề nhỏ cho công tác quản lý, nhất là ở các trung tâm giáo dục, không nắm được phòng học nào còn trống hay không, giáo viên có lịch trống không. Muốn nhận thêm học sinh những không biết phải mở thêm lớp mới hay đưa thêm vào lớp có sẵn do không năm được sĩ số lớp học. Muốn nâng cao chất lượng tại trung tâm của mình những lại không nắm được chất lượng cụ thể như nào để có những đối sách phù hợp, kịp thời.
Thiếu sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh do trung tâm nhiều khi không nắm bắt được tình hình cụ thể của từng học sinh để có thể trả lời phụ huynh một cách chính xác nhất.

phần mềm quản lý giáo dục
Số lượng học viên đông, lớp học nhiều dẫn đến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn

Nguyên nhân dẫn đến công tác quản lý các lớp học bị yếu kém

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc quản lý các lớp học gặp nhiều khó khăn đó chính là số lượng học viên đăng ký vào trung tâm rất đông, việc hạn chế số lượng học viên cho từng lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy dẫn đến sẽ phải tăng thêm lớp học, giáo viên cũng sẽ phải tăng ca nhiều hơn … Và điều hiển nhiê là việc nắm bắt công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Và nếu cơ sở giáo dục có ít cán bộ quản lý thì việc này càng khó khăn hơn gấp nhiều lần.
Ngoài những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân khá quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý lớp học tại các trung tâm giáo dục đó chính là người quản lý thiếu một công cụ hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, họ phải dựa vào những báo cáo excel để tổng hợp lại và khi tìm lại thông tin thì cũng gặp rất nhiều khóa khăn.

phần mềm quản lý giáo dục
Phần mềm quản lý giáo dục giúp cho công tác quản lý các lớp học trở nên dễ dàng hơn

Phần mềm quản lý giáo dục CubeEdu – Giải pháp quản lý lớp học hoàn hảo

Phần mềm quản lý giáo dục CubeEdu là phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, dễ sử dụng, nhiều tính năng ưu việt giúp cho công tác quản lý của các cán bộ quản lý giảm đi rất nhiều, tiết kiệm tối đa về thời gian và nhân lực.

Các tính năng chính trong quản lý lớp học của phần mềm quản lý giáo dục CubeEdu

  • Quản lý xếp lớp
  • Quản lý thời khóa biển
  • Quản lý chương trình đào tạo
  • Theo dõi tiến độ đào tạo, chương trình đào tạo của từng lớp học
  • Quản lý danh sách học viên theo từng lớp học
  • Quản lý giáo viên giảng dạy của từng lớp học, số giờ lên lớp, số ngày nghỉ, …
  • Quản lý phòng học, tránh trùng phòng học, trùng ca học giữa các lớp
  • Quản lý tài liệu, học cụ hỗ trợ công việc học tập của học viên

Dựa vào những số liệu thống kê từ phần mềm quản lý giáo dục mà người đào tạo có thể nắm bắt được một cách dễ dàng tình hình theo từng lớp học. Nâng cao sự tương tác giữa nhà trường và phụ huynh học sinh bởi phần mềm sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cũng như kết quả của từng học viên, hỗ trợ tra cứu hiệu quả, nhanh chóng.
Nhờ những ưu điểm tuyệt vời của phần mềm quản lý giáo dục mang lại, công tác quản lý lớp học tại các trung tâm giáo dục sẽ ngày càng được nâng cao, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy của cả trung tâm. Xây dựng thương hiệu đưa trung tâm ngày càng phát triển.
Công ty TNHH Cube là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng các phần mềm quản lý. Trong đó phần mềm quản lý giáo dục CubeEdu là một trong những phần mềm được khách hàng đánh giá cao. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý giáo dục cho trung tâm của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Bạn sẽ được dùng thử miễn phí mà không mất bất kỳ khoản phí nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *