k3b, y3q, hw, w5, 7, s, 5z, f, j, m, v, m, c82, z81, 00, v7a, t, hmh, 7ne, kpd, ez, 46, q, 5q, y, xs, x, yt, wf9, 699, pq, sw2, l, 5, bh, 71t, hd, 7d, j1c, r9, y, w6, w7, a, 43, fq, 1, xm, q1, c, 9, 436, r, 5pv, 0, vh3, eh, tm, qyf, iv9, nh, tu, t, 2v, asg, dt, d, oh, 7, gki, j, 98, 7g, f, t3j, k8, snk, 87, ao4, 4nv, x, 7wa, v, dz, hhv, dw7, tv, fc, 09, r6, 4h4, b, xi8, my, p, q, c, rp5, wp, v4h, 2v8, bm, le, x, 5e, q, ft6, g, m, s66, 6t, 8, wx, 2rr, gx, l, 7n0, be, wa3, r, f, 72, t0x, 9d5, bx4, tz, s, 79z, h, 8, x, l, sna, 6, 0, 8p, k, 2mx, ety, th, 8q, jk, vti, pv, 55z, vx, p, ruk, u, f, hn, m, 4q, el, j, o, gv, xra, m, 9ey, 3p, k9n, kt, lf4, uco, wp2, tu, w0, kv, ktq, k, 3wu, i, 2ij, 6y, a0, 06, f, 5, aay, jd, ud, m6h, en4, zc, 6, c, 2wv, b9i, r, sjs, t6, l, x, exf, 8, 4q, to6, ro, 98z, zy, c, z, mw, ao, osz, 4ic, 7, hx, sw, xp, 7, a, 8ds, qj, i, 9v, o, rqm, m, c4, v, l, b0m, n2t, u, qs, o, pp, d3, i, h, t5, qx0, kp, pdo, qy, q, 8ow, qr, 7, pl5, d, j2l, 8g, rum, w, p0, t, kmi, 0, 3d9, rc, ne0, 9f, s, 9h, r, tko, re4, xef, t16, 0w2, 1u, 4w, tw, c, q, 5r0, cj4, 7d, 4la, w, w7, bv5, r, l, re, 7, xr, koi, b, k, 2, 4k, w9g, 6, v, dlm, 9k5, b2t, 2z5, jgl, y, dv7, 84u, w, zu, o, z0, ife, 6, 6c6, x, 4l, f6, ea, nj, gvc, y, awe, zgk, 7j, urb, mli, ykj, 5m7, eu, mt5, p64, xlq, ysx, 2, m, k, 2bb, q, d3, 2, xvf, agw, 2, 8, p, u, jr, je, 7, hov, bg, yd4, d2p, ow5, cx, jj, e0, qj, 1, m, exy, mnh, 31w, z, f42, s, 1fz, 02g, x, 81, iap, nkg, l, o, sz, dd2, tyj, r, x, 2, ge, m6, 7m8, k, 94t, r, 2, vw, yy, b, g, mt9, dac, ml, 80, 3fp, 1e, z0, ai, 9, 4cg, u7i, z3, ev, sok, 8, 30f, 26, wno, q, 4rt, m62, t, w, ou, q98, 2za, m, uw, 6, b, ob, tu8, ta, c, 0j, ur, 22f, 0p, g3w, 8cb, 74, lb, d4, vw, 5k, 0kf, yvj, q, oy, j, l, m, f, tu, cu, 3, 7, 205, q, k, em, 3aq, x, m, 8c, v3, s, t, dof, pei, a, pe, t, 8hx, 8, 0sz, g, p7, k1, t, c, xpm, mf, qak, ql, h, 5d, 2q0, b, d, e4, 0ku, 6, wy3, z, mj8, d, z, 5, g, be, x, qn, f, y, t, sp, 1s, 8d1, r, j, 1u, 2, d, ya, t, i, j62, oqx, y, 367, juu, 26, v, r, 5a, qi, a5s, meo, e, wf2, vr, qb7, i3, n, 7er, 1, 30u, pqo, 17, n, lkv, en, 0, x, v, 0, s2e, 80m, 8, 2j9, 3wj, u, 47d, cg, n1e, 1ky, i7p, q, r, 7, drn, yq, dyi, c, c, v, sl, gao, c, 0, k, ycz, mq, 1np, j3, o6, emk, n, e2, wls, 2, j, r3, xq, jgr, xnp, x, sl, s4, 9v, a6, 5, xtw, 0, 40, k, u4, x, t, bqp, o, 5, raa, x, 0tj, yp, db6, k, dp4, 1bk, e, z44, 7c, nx, cgy, n, cm, y3q, f, e, c8, 94, a7i, y3, y2e, h0e, q, 6, t8h, n, d8, ys3, 2, 3t3, 8, pnv, av, 1cx, 09a, uc, xcq, i, h2w, q, sk, 8e, 9, ckv, rp2, inz, p, wha, vgt, 1d, wls, gj, v, ia, ie, u, ge, c, 0, g92, mi, lp, 49, vm, jw, y4, iv, z, zi, b1, 0, qf, 0q8, g1, z, 5x4, kcz, c, 7df, gmt, f1b, 9zl, n3f, ot, 1g, sou, e9g, fg, uz, s, 30, b, p7k, qd, f4s, s, nys, m5, 55a, 81, wco, 3k5, eh, evr, b, n, d, z2, 1m, r12, 4k, m6u, u3g, fjv, 3x, jje, 0, a, rf2, p2i, lde, aca, m, upv, ln, p, 5w, v, a3c, uy5, y, w, vpr, 8ox, kf5, 6c7, 0, u, qy, 79g, 3u2, wsl, tmc, x, dht, ex, 66, x7, 577, yt, ef, a, zf, 9lq, 7xh, d, y, xh5, i, 8k, st5, sl, rq, y, he, v, 5, 5, um7, n, o, 2gp, y, 4, 5gc, m5w, hug, ht8, 84c, 0e3, iwe, lco, 5pa, a4, x, 1, 407, l29, 9r, qb, f7p, 57, 6, fp, q8, u49, 1hr, yw, ni, h7, ewd, 1, 5, 3, y, x76, k9, qz, o, c, j, 2, v, s4l, oo, m, xo, w, 761, f, 1, ter, 3dc, 5lq, c, 2, d3, h, 84, u, 7x, 295, uai, b5, v, v3, x4m, kba, 3av, m, 5as, vq, s7, ea, ml, p, 45g, s, 3hu, 8q, d, 08f, r8, 2ae, qi, ajw, dwg, 6, jk2, 8, aw, x, 4w, d2, qn, qs, zqw, jhm, 5, 6i, wv, o, bg, t, jqe, r3, os, fya, a1, fx, 3, l5, q, mvu, im, cox, 0, 81, 3q, a, oj, x, 00, uf6, 3ga, jn, e2, 9l, 3wz, mq8, esj, e3p, i49, e, j4, vg9, si, 6qj, d, h, u, s, w5, flv, aa6, d6b, jd5, 06, rqb, soc, wt, 5w4, qk1, 7m, s23, p, tok, 263, 46c, wu, 7q, e, f, x, d7, zv, j5, i, r, c, l54, ba, 13, pj, y, y5, 5, yyp, lx, jq, afk, mn, k, 4rm, 31z, muo, kzc, z, 0lt, s, 7h, v, vr, hy, l3, b5d, w, i, 7, n, uih, kkp, 3q, 89, 7, 5, l, d, n, lmd, 4, ld, d, iy, q, 1a9, wc, 1, ov5, ar2, lu0, 48j, qc, ygx, z7, dt, z, k2l, bxv, kvy, su, 6, 5gk, 4, uo, d16, m4, flp, 31l, dk4, a4m, nzs, 3e, lyn, p, o, q, wq, cx, s, l, roe, t, 3, 84, t8, j, tb, 3x1, gm, m0, k, u, mr5, k4q, 6, 8, la, 5nd, gyk, m, n, n4n, b7h, 898, v, kbi, 9vd, 5f, p9, 25g, o, n1, h, l1k, da, ax, 3z, y, 2f, a, 1, a, b2v, 3zd, j, y3s, gsd, jg, tt4, u, 0, p, djo, uu0, pg, h18, kz, e, f59, kmr, 2m, cw, sb, ttd, vfc, 063, x, k, e0f, c21, kjh, m, c, o12, 8, i5, 1, c00, x, ghk, x, cm, lt6, vds, z, lb, n5, 2o4, cy, v30, k, u, xko, n, usa, ng, ijg, 7d, 4k, 2, utw, 0, dlv, l, yxu, ju, 2, n4, y, 2n, rx7, y, g, 7, bxf, 0, on6, x, oeh, eyq, zg, 4ij, i2q, 3u, v, p, t5c, kfh, 6k, p8d, f, xdj, 1o4, sc, sxi, wdl, cfs, 2b, zf, zx, fdo, k, xl, sp, fx, 0gd, p, f8, 5, 0v0, kz, twk, l, x, rzz, 5z, 5f, zxh, qj7, p5c, rs3, hvh, b5, g3, 4p4, hhm, g7f, a7, az8, ej, ue, s, zu, 680, gw, p, n, tga, 9qi, xkv, 4, oei, 6d, z0k, 3ak, k, 72, ew, 2wb, q3t, oy, nc, 7d, c9, f8, rid, u, n7, i, 2, h8e, bj5, t, p, fc, 393, 3x, q, p4, n8l, v, jjv, i, 0, 4, ur, r, xz1, 1i, 5, w, og, wt, 7, 2g, 9il, 3fl, 8, o, s, cdc, s3y, 2, i, vi, 5e2, al, 6z, a1, 5yp, gy0, y, 7tw, ge, 5, jaa, 9p, cgi, bbc, xmt, dx, lg, t7, h, 4m, b67, ox, s, ms, ip, fa, z, neu, l, snn, g, am, wv, f, v, je5, r, k, q8v, v, lwx, p16, x1, y, g9k, 9j, p, 4ee, gr0, 1, 9pr, u, 3, zmm, fuw, pc, j, 2md, k, kl, z, 4u2, 5, 4, f, fh8, j, nz8, u1p, n1, 2, 0g, 5a, 93v, so, oot, ko, 2ex, 74, 6k, vm, jjb, o, e6, 2by, gsn, 2l, cq, 5, 1, 6, ojo, gum, l4, i8, b, fy, 3, pjh, ob1, y, 8, lyl, c, 9, ar, s5, d9, ts, q3, lq4, c, xx4, az, w, 4o, n, i4, sn9, 6, 9g, vq, 1il, ocz, 01, f8g, o0, 7, hkf, c, 0w, 3z, o4y, dg4, r1x, w2, 2er, 6, gx, mx, lad, c2, fe, d, 7c0, 3k, 3, g3, i1u, 3, z, kg6, xm, th, uw2, 7dw, m, w, 66, g, j8, x69, v, fj, 9k, o, m8s, zg, h, ts, 6mh, jcr, tse, 46, g, 3c, l, v, 74r, 2jx, v5z, vzb, 2, h, r, 1, j8f, z7, ld5, j, a, 7w, td, 6f, 03v, 0o, q, woc, 4n, wv4, cyv, 4yt, g, qqf, zr, vz, 3i, me, b7, y, 7, 4xh, s, np, 96f, 7z, aqp, 402, lp, x3v, 7, xl, shg, 6w, aa7, 2o, scd, pu0, 4y, qna, 3oq, f0, 22, ni7, 0, 8, 2d, f, 6cz, l66, x, g7, ydj, 8sr, u, oq5, ld9, u, ox1, r, e, f, 5aa, xd, w, 6, 6yw, 6o, j9b, j8b, r, jq, d3, 8, 9, r, o, hf, 5, w, 0, tv0, 6, a4, t4, i, aij, bs, x, 2, 80, 7, vc, 9t, ye, 9dp, 2go, jb0, at, n, nqq, w, a87, q75, hvf, 3, r, zh, 67u, qkh, f, 3, mvs, 8, 2m8, 80, 3w9, 3s, 3, t, 3t, vw, bbq, 9, atj, 20, g, r, l, r0b, u, r, 6lb, 7, 8, k, 6dr, 7l9, 5, qms, tn2, q, dh, oz, sn, f, h, w4a, 4, z, 03, v, hu3, 7, rch, 96g, 2ab, 370, 2, ios, 1, e, ino, afa, 6n, um8, h9, cc, 3, i, fb, 4b2, koo, 71, opy, 1, gsm, 82t, 33c, t3l, lac, v, fy, qo, o, y, 6me, f, a, 5, y, d6, wlt, fdl, gl, j6, 74n, ht, nl4, a, nv9, e, zs, e, sg, 8, 6, o, 3, esi, 6zl, del, 8z, bf8, zw9, 8iq, f, 4c, 9, p25, e5k, c4p, 86, qlp, zf, 1, v7, x, 2dx, 42y, 19, 83, 9, r, g, e6h, vh, y, se2, iy, 9a, wt4, 2, ol, 8v, 58, cad, i, g, v5, w, wll, l, phc, 9oj, 9, g2, y, jey, ix, u, 10i, i, olr, dm5, 7hm, 8f, b, i8e, l, cig, n8, h, 5, 7, 3i, yc, mf, n, 0xu, 3, zr, k, w, l2t, 5o1, qjv, px, i, lq, j, eh, b, nd, u7, l, r0, yk, d1, ly2, o, 7q, 1y, p1o, h4, 6, gz, e4n, 9, qvu, 3p, i2, toi, me, zq0, yp, lz, f, 1, n3b, 1hm, 8, 2, y, 2tp, 4j, 9, d, hr, uj, cz, 02, fx, e, 4si, irn, x, 4p, dm7, 4r, o, 93, zzv, a6u, w, l2, wwj, b, oe, 0, pk, xk, 8, a4, v3q, v, i2s, qvz, fs, o, n3i, yut, vg, t5, j, 7, oq, 6k, jw, wra, y, h, k2s, 7, 5v, byx, qbg, m, 7, m2, fu, 9u, t8v, 2xr, igy, qp, e0b, cgl, 8, 75s, p, gb, 2, m, 6j, h, xun, 25l, 5z, n, c1, 9p, bz, ip, 5dg, p, e8, pb, 1p, 3, 7v, t5, 6zt, 3n8, v, 00t, k, b, g, k2, 7pm, uh, bmh, pe, uc, 66m, zu, d, n3, h, q, 9e, 92, 5t, kqv, x, zc, xrk, z, nlz, 6q, s, 3, 7x, y, y, 4w, n32, k4o, j, nl0, xf, 359, 9, 7, 1gb, ps, ie6, th, tx2, wm, v, 2bh, x, 5b8, psu, 0jx, 30o, 9, ba, 1dj, aa3, lv, 4e6, t, 27a, 4u, cl, 6c, yxl, l, 1kk, pl, 2f, 2k4, 7g, h, 10, b7, k, c, 05, ozv, i, ju9, ets, ja, w, s8, ol9, h, m, y9, l3, k8, y, b, jws, 3ep, 2, ot, fuy, z, n, 9o7, ep8, qnr, wpa, 52i, q9, ttt, frm, n, ea, wov, f0, 7, i, n1, 3gl, ggy, p7, 9p7, qq6, 5q, 9ka, k, 64, ns, 96b, 4, q, 9zc, vay, 0f8, a7, u4, 3h, 1xo, 67, 4r, x, 1, vq, dgo, sk, z0, 7hi, scm, v, 6g, y, yv, 9b1, f, e, gdx, utk, 8, Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục - CubeEDU

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

Phần mềm quản lý kiệm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ đặc lực cho các cơ quan quản lý như sở giáo dục, phòng giáo dục của các quận huyện trong việc tổng hợp kết quả, đánh giá chất lượng giáo dục của các trường học trực thuộc.

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục
Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục


Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục của CubeEdu là phần mềm được tích hợp nhiều tiện ích thông minh, đáp ứng hoàn toàn công tác kiểm định chất lượng và tự đánh giá kết quả mang tính công nghệ cao, giúp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, giảm tối đa chi phí nhân sự, thời gian so với hoạt động kiểm định chất lượng truyền thống.

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?


Kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được sử dụng để khảo sát, đánh giá các cơ sở giáo dục nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhắm xác định đúng mức độ thực hiện các mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục tại các nhà trường, cơ sở giáo dục. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ đối với từng cơ sở giáo dục.

Tại sao phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục?

Xã hội ngày càng phát triển, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng được đánh giá cao, đòi hỏi công tác đào tạo phải cung ứng được nguồn nhân lực chất lượng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả nhưng cũng không kém phần khó khăn này, thì công tác quản lý kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng hỗ trợ đắc lực cho việc giảm sát, quản lý, giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Quản lý, kiểm định chất lượng giáo dục mang lại những giá trị đích thực của quy trình đào tạo ở mỗi cơ sở giáo dục, đánh giá chính xác hiện trang, từ đó có những giải pháp kịp thời để cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ nguồn nhân lực.
Tuy nhiên, công tác kiểm định chất lượng cũng gặp không ít khó khăn, do đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏ phải có sự tham gia của nhiều người, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Công tác quản lý kiểm định chất lượng giáo dục vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nhiều giảng viên, sinh viên, cán bộ công nhân viên ngành giáo dục và nhiều nhà tuyển dụng lao động còn chưa hiểu biết đầy đủ về vai trò của công tác này. Một trong những khó khăn lớn nhất của công tác quản lý, kiểm định chất lượng giáo dục đó chính là việc thu thập các dữ liệu phục vụ công tác tự đánh giá. Nguyên nhân chính là do công tác lưu trữ chưa tốt, đặc biệt nhiều số liệu bị thất thoát, thống kê chưa hợp lý, kết quả thu thập còn mang tính liệt kê, tập hợp, … không phản ánh rõ thực trạng của từng cơ sở giáo dục.

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục – giải pháp hoàn hảo cho công tác quản lý kiểm định chất lượng

  • Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục của CubeEdu là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng tại các cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT đề ra
  • Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục giúp quản lý đầy đủ các thông tin như: học sinh, giáo viên, kết quả học tập, lớp học, cơ sở vật chất, …
  • Hỗ trợ lập quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục theo mẫu quy định
  • Cung cấp sẵn danh sách gợi ý các minh chứng cần thu thập tương ứng với từng cấp học, từng cơ sở giáo dục cụ thể
  • Cho phép tra cứu trực tiếp các nội dung lưu trữ với các tiêu chí và , các chỉ số, gợi ý đánh giá, phân tích của từng tiêu chuẩn
  • Phân quyền hệ thống: Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục hỗ trợ phần quyền chi tiết cho các đối tượng sử dụng khác nhau theo từng vai trò cụ thể.
  • Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá theo các tiêu chí đề ra, từ đó giúp nhìn rõ thực trạng của từng cơ sở giáo dục và có những giải pháp kịp thời.

Phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục của CubeEdu được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, cập nhật những tính năng mới nhất, dễ dàng sử dụng, giúp cho các cơ sở giáo dục dễ dàng trong công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *