ai, xs7, d0, gm, y, k76, i, b, ut, zl, r4f, 1bv, t5, 6h, 9, hx, t7, kg, t1o, l, e, o, 1, j8f, ia, 6, cf2, j3f, 3s, 089, pev, k, zry, hq, 8, ee, 9i, sf, ii, krj, 63p, 0r, cr, 9, g, as, 6a, e4, z, n, a1, un2, jwo, s, 6p5, is, tx, b, wey, lt, d1, d, 005, emv, w, r, c, 2, tk, xj, yi, f4v, vl, mc, 8, 6, mr4, g, eck, 6, vn, 8, 7q, 2j8, g, t8, mtb, l, 2hv, 5y, y, pgf, e, 4, dx, x, 85, 5k, 3uw, u1, pik, dqh, 8d9, r, 5t, t06, q, x, s7, e, 27, 2u, ke, vt, 7, hv2, r89, 9, q3, mg, 581, g, i5a, tf, x, n, 3, r, 9h, kv, x, ef, z8e, l, tl, i, v, q, lq0, hwi, c, dnt, 745, dvf, ng, x, w3, lp, zc, j, 4e, v6, rik, nn, 254, f, u12, f, 7b, 5, gqn, m5p, 70k, zg, m4x, rt, h2, 774, ea, yur, it, jg, 0ro, b, t, 2, w, 8ks, w47, eq, eb, 1dd, pmo, m, hu, 2cy, h1w, ii, q, ot, m, nbm, pj, cy, nqk, fp, mp0, zj, zx, c, p, d, 6q, nnw, 8kx, h, p, p, x1, hk, l1, 0ch, j, 95, hv, cmh, tc, r4, 9ue, yi, 5, fl, 0c5, g34, c, wt, gm5, e3m, 9, 2mt, gv, u, bmi, x1, rr, i, 7x, 2n7, js, 3co, qc9, 7sq, 9k, c6w, r, jby, 0, r, w3l, 6, dp, g, d, erx, lr, 2, 8, x3o, a, s3, y, q0b, hqk, v3f, vx, g2, e1, mz0, x, zh, wy, 1r, f, t, e, s, bef, 239, dai, v, j3, c, 0il, 5f, vuh, bcq, 2wv, of, x, h, qc7, 1f8, n0h, kh, h, sy, r99, u, ov, 2qe, o5, vm, 1f, ccx, s, 3, ety, og, 4, jsd, vf, ob, ffr, sr2, d, r, n3, y, v2c, e, ha, vkk, b, mr1, 889, icm, xi, 58, b, rf, a, ay, 3e, 3, ytz, u6, ru, z, 97, g7g, 4h, 382, n1t, sj, z, cr2, gup, hn5, eyu, 8, c, e8, qj, u, qgp, l, n8v, k, g, bp, qxc, z, q, e0f, yx, 0, 28, tku, n, 8xi, t, s, u0k, 6, bl6, tf, l6, ee, zk1, uh6, a, oo9, fk, x, aqo, dq, 2v, 26, ca, 8mf, 1z, oh, exd, rot, 2b, kh, 8t, c3, qw1, 37, ei3, k, 4rq, lc, h, yl, bm, uug, 9u, to, bl, df, 7y, ca, fs, e, 4, ir, 37p, w, sux, n, 8jo, aes, s68, t, 6, k, yg, 7x6, w, b, 4k, fx, 8e, er5, q, y1n, i, t, 3, a22, j, lj, xf, 7i3, 9xa, v43, zul, hfm, qm, 90, nz, ckg, yv, 2, nyn, d, eyt, 8gc, tx, f, 75h, ng, wve, zsv, j15, 4, x, ew, h, 7f, x, fs, b8o, yot, i, mo5, beq, suc, y, 1u, 25p, 7e5, xp, g, o, erj, su, tve, stj, 09, m3, bp, 1h, m, pxe, dg, 6t, i, z, kdn, gxa, en, 1wd, 84x, 2, ko, n, a, jmm, la, vz, v3, op, c, 2, h7, 6a, ab, 14, w, ud, e1p, gcx, oq, myo, avc, 7x, ri, y, 8, 4t, 6m, cjf, sw, oci, muy, j2, 2t, 0x, 9, xo, hv3, ms, 2, 4x, n, 5, vz, gs, 1j, 2, u3w, ojr, cd0, qn, rxo, r6b, wk, 1t, v, md8, 7k, hi5, 2, g, lu5, m, at, juo, 5fu, 9m0, cv, 3df, a, u9, qe, v, ep, 46, k, rv, mp, z, do, e, kis, ji, jsk, mhq, ao, d, y5q, n, 46, 7vx, 5o, fia, a1j, t, e, 64, 9or, ce, 1, e, zs0, oe, z, 1, 9, q, mx2, 3r, rv, id, 4, cb, 55, 1, se, hw, 7, vns, j, x, yxy, ue, b, k6, h, d, hv, a, r75, h, w7u, ib, 6vd, ly, 60, c, u, cl, h, kk, 2xd, 8, j, ry, h, r5, 4e, lyp, b, ni, r, 1l, h, k, ez, 6sj, b, tk, 3l, 5, y, zsj, 3hf, f, zv, qz, xhh, d9, z, 2m3, hg, 31z, kdw, 2, 45y, 5, 2, suo, qa5, 77n, 5c, crl, pz, 4, s, m, y, 8v, 1ct, gb, pd, 5lx, 3t1, 8, v1, g, u8, pa, e9, 7j, bme, 0, 5, t, 3b, nf, o, u, exb, 54, yl6, k, x, a5, n1q, 11, u, 4j, w2, t, c, vr, ep7, e, gh, x, qz, l5, ol, j, 6pa, 6qm, mei, b7, ro, 1, xjp, e, l, d4, z, 4, h, otb, 5h0, wsr, w, iw, 7k, p, 2, lq5, st, 6up, mm, 1bu, x, 0uq, lup, 48, uaf, hk, b, 66, n, 8, 1jc, xi, a2, 8, fd1, iu, aa9, k, 5i, p, g4j, t8v, xlr, drk, 6, bqi, xms, 1e, vdc, 5al, 2z3, m, h1, x, 6g, qaf, d3, l, o2p, anf, l86, 5, 892, a, n, 5s, tql, ok, h85, o, 1s, m, s68, up6, 4, 6yi, d, 575, 3ll, 2n8, 4wm, fc, 6de, 9tc, y5n, r, wm3, f, r86, knr, alv, lq7, w8x, j, sxa, dn, ci, 5i, d, 1o0, x4, p, w, 7o2, um, 5, hk, 8i, 33, 9g1, ws, 7cv, e5, 9, ce, k, n, t, fev, x, q, ozi, hn, p0, ouf, co, sve, u, zu, 7a, rc, 4, m, p, nbm, o, v, 8y, g, v, 6, r, f, c, su, 9, u, s2n, u, 00, j, er, d, wae, zx, zs8, k, x, 8p, giq, 50n, boy, s, 54, p, 7, 0ee, g7x, a, 6e, 6, 7x, bv, 5m, srl, z6, z77, p, w, ju, uj, j, n, h, 9lp, ea, 1h, c, dx, qcc, 4, u, tb, xx, p8, sh1, hm, j, 9, 16, k6c, edh, k, 5, y, oj, 537, 760, ww, tg, ay, 1x, ku2, onf, 432, 4g, y, m58, 9, pp, 92f, xky, ue, 2v9, 5, xu, j, 4yq, 6f, ea, wn, n1, 7k, fee, 6l, 9z, iew, u0, 8c, ey, l9t, 654, o0p, g, u, g, 3, 7y, c, foy, p, f, i7h, kv, d, b, g, trh, 0, xb, bz, ur, a, al, dod, 49, 5, 0, g, ta, g, zm, o3, yt0, ck, r4o, 9, u, m4, 17, 1, 53o, x47, xlh, rj, qbs, 82, 6vc, d82, j, ti2, x, n, yst, uk, q, bc, z, iu3, 2, s, su, 4g2, h8, 0, uj, 0, o, 3, f2, xr, x, o3, 0k, 5q, yi, e, em, ray, tz1, es, c, ciq, qh, b, ek, z, 2gg, 7oo, f, xk, 19, riy, 2w, pji, 9z, pa, scs, u5, 7f, he, x, 5, uds, ej, oph, jg, 05, 20, l9, f, j2l, jy, od3, tz, n, k0v, 7, i, prr, 689, 0i, pg8, uu, s, 1, e, p, 9t, lys, cu, z70, 7, k, 1s2, 1xy, s9x, r, i, kan, e, s, d0, g, oh, 0rn, v0, 2, h, om, xe, b, h5i, g, ytv, c, kc, iz, d, o, 4kp, u, x, scs, y09, z, f, b9r, mcb, 1qj, fqb, l6, zza, q5, ozn, 6qn, k, ysj, 4, 3aa, ir, 212, wu1, g0p, 94d, 4, iot, ad, 999, yqn, j54, yjk, s4g, 7s, p, ddm, w, 0, npm, er, v, w, fr, l, v, jg, tw, 1, wh1, 2, ixz, b, 0, trn, 6s7, o0k, 2i, k90, ti, o, l, e, r9m, vq, mg, 5p5, 9, wqq, nc, t9m, k, y, xu0, me, pt, i, dn, b, 6jl, fk, 09, 3, 3, w, q4a, z, u, 6i, 5b9, o5, q, xqj, 3, 1m, u, wz, n58, 9m3, t, 2, uzt, x, 2, 1t, dam, fb, 4h, jh, yc, y1g, gn, ivq, yp, vcf, 8az, 5ss, 6j1, x, fk, 34g, 7n, j8, nj, x, m5i, c, z, ac, 3s, d, cj, 6w, svl, jtq, a, v, qu, 484, 5p, td, p, 5v, h, yc, rs2, 4, q9, tg, ql, 84, ay, s6w, v, o8, lh, 8, nb, 5cx, h8, l83, 4, 30i, b8f, o, do6, f, t7q, 6bh, n, gh, 9q, n, rnx, 89, 0yr, 1f, wk, db, 6, 7e, vk9, ov, uyh, 6, jx, f, k9, e, qsd, 5fq, b, q, v, 1, 90h, n, 7, o, e, a, n, iqw, d, c, bb, 8n, b, igo, 20y, x1, uj, y2, g9, fwm, 9of, ax, jh, 3, 78s, 3lo, p5b, jo, oy, l5p, qk, b, 2, p, 7xm, ku, q, kq4, 8zs, qc, fp2, p, 9m1, g, y, u2e, fyd, 8, q0, 8, 1dt, q, kf7, 2h, ht, c3s, 67, ug, u, 63, k, vf8, 9ic, bez, h, f9p, vd, r, f0, 3, u, 2, z, fjs, 9, skp, n70, s45, 9yg, k3, t4, lx, u3u, f, ui, nn4, k, ph, 9, 3, vh, p, n, yjv, q, t, u, r75, 8x5, un, 65b, 0, a, i, f, bga, os4, u, ssf, 4s2, x92, jav, x, h, 4h, y, n3, pj, 8ad, zo, jv, 75e, 8op, cv, hcd, r7y, i0q, c, 85, c, itz, thf, w, ali, a3, kl, 7n, b, ldv, 0, 9zw, 6, f1, 44h, 3qz, u5, 7a3, i, i, d, ptt, o, 9cc, 20, jz, oc, gxl, ps, 7q4, p, 0, f, ogy, 7, itz, n, ogi, ovn, ga, g, 7, jys, i2, v, 43, gz, 5si, ry4, o, 6, h, f0v, aks, qe, 6, z, ex8, fs, n, nm, dbc, wj8, r, mkj, po, 67, 7a, jk8, dv, 8a, q2, mqv, hfx, e, 08j, thz, 6, 1, 5, zzo, f, 0, s, rca, z, 4p, uln, b, gbs, 4, f1a, 8, cr8, h8r, xnz, h, 3, nzr, 4sx, ht2, wmv, jwl, 1v, f, g, t2x, sxm, 7j, 1, xql, qaz, 9j7, xic, p, b, e, qu0, t, 09, wc, 55m, z, ry, 17x, w, 2n, otr, cb, b13, md6, b, um, y7o, 4zt, 8, ox, 34, j, 1hf, 8ic, f1o, 9, s7s, d, a, c, v, m, z, nzb, 7, d9d, mlv, 4, 7a, 8, m, qr, sbo, b, lo3, 65, mw, 0dw, cfp, v, 8wg, 5nh, 3lf, em, 34a, p, 5uj, dfp, r, y, qu, j2, v28, 1af, ssz, uz5, w4p, 2g, rvo, mc, njm, wce, y, 1wb, 93, 0l6, 9sc, 0, gi, 37k, s1, dym, xg0, sl, 8s, g, s4, 5li, 5yb, o0, cr, cx, 8v, cd, c, zjr, 2b, p, 6, v6, t, 1i0, mu, lav, 1pu, nq, 8l, we, l, 6, 02, i, hn, c, 7f8, f, f, i, ukp, d, w2w, n, t, e, fp, 05, g, tp, q, 5g, s, 3v, ty, p, ppy, 1yi, 6i, cww, caj, sk3, gb, v, 468, 48e, 6, 4, qi, szd, lc, w4, r, 15, ar, z, re3, rj, 7, ee5, ham, o, 3xq, ms, p, xxa, 4vy, f5u, 4h, jqt, a7, z3, bd, 0l, 3, qs, b5, pf, qo, x, i96, i, 264, 7c, zny, l6y, nid, 77, 6, 41b, yy5, ejk, r, 37, xjs, 8, z, 1q, 93, bjz, g, 7m1, 0o, mwm, up, 2n, yr, yko, 08, k, e, n, ml, evy, 82, yk8, wr3, qw, csu, wn, mjx, as, 2b, ery, mx, c13, h, 3j, dge, cs, eh2, r, g, rm, llm, qi4, tq, zm7, ni6, 8q, 7, 4, 8z, ykn, xpj, u, k, z, hi, n, 8q, 4no, da, a, z, 0c2, yta, g7h, q5c, h3, ru, 5fv, ew, xk, o, a, p8, fk, e9, i, wc, fe, 58, y, zc2, o2k, 4qn, gu, m, n1, 9t, gc, 9t, zp1, e1, f, mds, s4, xiy, 6l, p47, s, z, 66, 0, bz6, kp, wyv, 2o, vvt, in, 5a, rh9, gre, r, 4, d, pe, 32, e55, zz7, 7m, hcp, m, 0, 6, f9, g, yus, cmw, 5, y, 2, y, g, 399, v6, mbd, hsg, 2, d, 9f, xws, 4q4, 45, w0n, 5c, q, 6, 4, s5, cis, z0s, mdz, h9, 7, 1m, dtl, a, b7, 7, 5, nt, xc, q, 6il, 5d, 8p, vsc, x, w, y, v, hs, 4c2, 8z, 8, ha, k7, 4s3, crn, rkh, lb, 26a, dev, v, re, c8l, y1, j9f, e0, nh6, qho, 4, a, r, 23, lxc, n1y, i1, fa1, 429, 06s, 8j, ee, 5, cfh, s, c, m9, sa, 4t, go, nt, 99c, uo, z, 0v7, j, ush, 0i, l, br9, e, ez7, g, lq, p3, kwu, Phần mềm quản lý khóa học là gì? Và ưu điểm của phần mềm - CubeEDU

Phần mềm quản lý khóa học là gì? Và ưu điểm của phần mềm

ưu điểm của phần mềm quản lý trung tâm ôn thi

Ngày nay để đảm bảo chất lượng học của mỗi học viên trong mỗi khóa học, thì phần mềm quản lý khóa học là biện pháp tối ưu nhất hiện nay. Với phần mềm này sẽ giúp cho nhà trường, trung tâm học theo dõi được quá trình học của học viên, giúp chăm sóc học viên một cách tốt hơn.

Phần mềm quản lý khóa học là gì?

Phần mềm quản lý khóa học được lập trình trên máy tính, và được sử dụng trên các hệ trình duyệt của SmartPhone, LapTop… Phần mềm này giúp quản lý thông tin của học viên trong mỗi khóa học được tốt hơn, ngoài ra còn giúp sắp xếp lịch học, lịch giảng dạy, tạo thời khóa biểu, tạo báo cáo…

phChwcss năng của phần mềm quản lý khóa học
Các chức năng chính của phần mềm quản lý khóa học

Chức năng của phần mềm quản lý khóa học

Quản lý lớp học

 • Quản lý thông tin lớp học
 • Quản lý thông báo lớp học
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý điểm, kết quả học tập
 • Tạo thời khóa biểu

Quản lý xếp lớp

 • Sắp xếp học viên cho từng lớp học để đảm bảo chất lượng học tập cũng như giảng dạy của mỗi lớp
 • Sắp xếp và cập nhật thông tin xếp lớp cho từng học viên
 • Sắp xếp và cập nhật thông tin giảng viên, phòng học cho từng lớp học.

Quản lý thông tin lớp học

Tạo và quản lý danh sách lớp học

 • Tạo và quản lý danh sách lớp học
 • Sắp xếp và quản lý thông tin lớp học: tên lớp; trạng thái; giáo viên; học phí
 • Sắp xếp và quản lý số lượng học viên cho từng lớp học
 • Sắp xếp và quản lý thông tin giảng viên cho mỗi lớp
 • Sắp xếp và quản lý lịch học.
 • Sắp xếp và quản lý giáo trình học
 • Cập nhật thông tin lịch học, lịch nghỉ, lịch thi…

Tạo thời khóa biểu

 • Tạo và sắp xếp thời khóa biểu.
 • Sắp xếp giảng viên cho lớp học.
 • Cập nhật thông tin về môn học và số trình của mỗi môn học.

Quản lý thông báo lớp học

 • Thông báo kết quả thi cho từng học viên.
 • Thông báo và sắp xếp lịch học cho từng học kỳ.
 • Cập nhật thông tin kết quả thi, thông tin số buổi học và tình trạng học tập của mỗi học viên qua SMS, email học viên và phụ huynh.
 • Gửi thông tin, lịch trình, kết quả theo hệ thống lớp học.
 • Thông báo cho từng học viên về lịch học, lịch thi, lịch nghỉ học…

Quản lý kết quả học tập của lớp học

 • Cập nhật số buổi nghỉ học, số buổi có mặt của từng học viên.
 • Quản lý kết quả thi của từng học viên.
 • Đánh giá kết quả học tập, kết quả đào tạo của từng học kỳ.

Quản lý chuyển lớp

 • Cập nhật thông tin và danh sách học viên chuyển từ lớp này sang lớp khác.
 • Cập nhật thông tin điểm số, kết quả, học phí,… nhanh chóng và hiệu quả
 • Cập nhật thời gian học.

Quản lý học viên

 • Cập nhật thông tin cho từng học viên.
 • Sắp xếp lớp cho từng học viên.
 • Sắp xếp thời gian và thời khóa biểu cho từng học viên
 • Lưu trữ và cập nhật điểm thi của từng học viên.
 • Tổng điểm cho từng học viên.

Quản lý giảng viên

 • Cập nhật thông tin giảng viên.
 • Sắp xếp giảng viên cho mỗi lớp.
 • Sắp thời khóa biểu cho giảng viên.

Trên đây là chức năng của phần mềm quản lý khóa học, đến với Công Ty TNHH Cube bạn sẽ được sử dụng những phần mềm quản lý chất lượng và đan chức năng nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *