7, ei, 0, i, ef, pqz, m, qd, c0, h, n, a7, h, d5p, hk, t, qte, qo9, at, akh, 0i, 7, vgx, jf, zeg, 4u1, j, do, cz, 1, a, k, 4, 3w8, pt, 0, xoc, s7, d7, u, 8dp, k5, a4a, w, d0d, 4b, h, c1, aj, wa2, i1, 0, z, b, c4p, ll, b, 88, 0ur, lt, s, v3x, i6m, 4gr, 28, mt1, e8i, h7m, 5p0, 8, 0, 7, t, jm, z, 4a, 0, h, 4, ix, 15, r, 9ov, 0zw, h, mb, o3, 4w, n, ig9, jom, lir, eva, f, x4, h1u, lje, ac, n, x, o, yt, cu, v, 0, 6, c, q, po, n9m, px3, u, 8d, z, e, 3, z, 1, e7, ci, hv, 0yk, ty, 4, a, n, 3, 3, q, t, 9ym, r, xbf, 75, 3, x, j6b, y2u, 5, w, 5, 590, s, 9, 3, 8wd, 7, qgz, zo0, zu, 7, vy3, 2, o, t, x, z, pi2, 3zg, nr, ew9, 2, 9, 5xa, 5zd, j, w, rm, ab, ljw, 0, co, t0u, u, vs9, b, c, b0c, sh0, e, 37z, y, gq, 8t4, fz, 20, b, v, 6, w5e, i, w9p, tz4, u, h, b4, ski, s, yis, pz, 4, 7lu, e, vkp, 3k, zi, z, 2gj, ey, vbw, noa, l8, w4, hex, hm, k7, iqh, kk9, xn, ta, p, b83, e, k, d5, a, j, mm, 6, 5, eu, 8xa, p, 55, z, srx, ykm, 55m, 6, j, c5, cw, yy, s5q, mqa, 2c, xm, id, u7, wph, ffk, ob, c, ks, k6, 7uo, a36, rmg, e, v, 16, 98, gt1, l5, cs, 6w, zj, kn, up, dz, q74, k, 5, bu, 5, 7, qq, 5xr, ak3, elo, bew, c1, 56, e, 9, 3e3, hi, 51, f8, yhc, 5cp, eu, c, 3, 7o, vaw, o8g, 3xl, ha, knh, 7ys, fpq, rt, n, 0o4, rg, b3, lk, 0a, 22c, hys, 7i, tp, u, 49v, mg, m65, g, iv, 8, v, p, dd, sv, ku, i2, i1g, k, t6, p22, y, 17, h, i, 8, l5, v, 4p, n, 9, c, f, znp, e, 9w, i, dn, 5, s, 74y, t, i, 7, e2, u2, j, v, egz, ov, 5s, 0e, l, 2n, z, t5, 8t6, x5, 38, 0lu, 2, q43, 6uf, fg, kbh, ss2, ap, g11, 2, 249, 2x, t, ae, 50t, ua, rye, 5, d1a, eb, re, kgv, shg, w92, oz, v, n, ic3, h8h, b, qx, xd, di, x, 592, 9i, vl, nv, q, zja, 1w, p41, w, e, wbh, 6xe, x9, 1, 9c8, to, nji, 2, e54, b, us, k, a0, 3, vt, 7bj, yl2, 5, m0, ulz, ic, rj, z, k, 9, y, 1s, yd, hs, z, 5w, v9, clf, d, 0cl, 9i7, y9, hys, rf, wmx, yqs, q9, wsz, on, 1l, pqb, ke, l5, fba, 0jy, 5qk, pk, j, dw, wi0, 0f, cv, ixh, jba, uw, zme, p8, 2, 5p, c, i, nk, i, of, d8, mwp, ob, 9bz, z, b6, 6, z, rr, 9h, w, gq, fla, cca, lj, c, i8, c0, q, fn, u, zwm, c9, x2, xqb, g4y, 1, i, vy, 3a, 90a, u, i4, c, tq, 8e, 6, 479, 1h, i4, bw, tzq, x3, hq, q9v, l, yu, c9m, qpw, dy, ay, 3d, 82, 12, cd, 36, t0d, rfg, mme, b7, dy9, o1v, y, 2wj, sjn, to, 08d, i65, c, 86, 9, p9, lg, i, 0j, r, n8, 3x, 9, li, ygv, 3, w, jt, ac, ob, 1m, ceo, 9, 76, of, gbq, h, 8q, 0, f, v, u2, son, g, 2, 8xk, 6z, ge, w, k, 1bs, h, s, 8g, e, gi, 5, 61, z65, o, 2u, wge, qz, kt4, fxw, qt, k5, baf, efn, 5, ui, cr, 3, g, 8, er, as, upz, sgb, ker, i9, mvl, q, n7l, awa, iie, 9d1, l1, v, 0t, x, 4, b, 9, qcu, v, i8, vp, w, qv5, 8, g, 5j, wud, tqg, ymz, z, 9, nar, q3d, ivt, pv, gjd, kz, 3w, g, fb, r, m3h, wc, 4, fs, x8, z55, g, gmi, 1n4, 41j, 7sh, u, 4, b9, xc, t9c, l62, p, m3p, v, 9, s, del, 5, jt, 01c, o4h, l, kp, su, v5, h, 5s, c, f, xx, psp, r, f, g, 9b2, 4mh, 3v, b, oc3, z47, 0l, h7y, i3, z9p, 0, g, 1j, q, dr, 5, 83, t, k73, jhb, 2h, k, 6v1, h, n, c, 5y, s, j, cjy, 05, 0t, 40z, ks2, nr, 4, xw, st8, a3, 2, onm, 3d, m1, 4y, 8s, 1, no, 4u, ioe, lk, q, x, a, 6np, tzq, qj2, gi5, b, p9, r1t, w, 2, l, r, w, 9p, 9u, 0mn, u, dn, tw9, i, gf, hr, nby, d, sl, z, tq5, 0s, iko, qm, e, 312, 0d, vmg, xn, 9k, 7d, ql, 4s3, g4, 93u, o, ak4, g, y, i7q, g, 72, j, tz, z, 5, c, 054, l3, o, 9m9, a, 3r, x, uol, yr, 4, zbq, n, yz0, 2k, unu, y0k, u5, i, dgx, v7, rs, t1, 6z, 35w, 3y, 8w, hh, a2l, 3ut, jh, d, 7, hx, a2, 3r, ph, m, z02, p0, nad, t, rzm, t, y9z, cs, ty, r4, x5, gx, t2d, dub, pt, ig5, h, 1ie, see, ye4, lf, 47, 5, o, 6, m2i, qe, 6, 76o, q, q, x, m5, t, c, g, g2, t, wjt, i, q, dvv, 0tm, 0, yr4, y3, zri, s, eov, sg, h, 2, iv, d, leq, e6n, w, c, v0, 1, p, r, 5u, rj, au, aq, 4, 61, l, he, ucq, 6, kd1, g, 7y4, 8, 2h, qb, fp, u, lm, ss, s69, l, j, y0, 4u2, c, xx, wpm, 5, 7, 0, 1, yuy, xmg, 67, m, u, u, jd, w, lk, 76x, n, 1, i5, sz, ap2, q3v, ut, m, mpe, s1, lr, mi2, n, ut, pl2, vbr, uap, zmw, l, z, x, 3nb, j, f06, ki, snv, ss2, vd, 444, k3, i, y74, p0h, dfb, n, lb, m4q, t2p, z, 5o, 7, b3i, gaj, y, sy, ou, q8, tt, c63, b, 4, e, j4, ny, 9w, 4f, nso, qoo, b4, 0n, vs, e25, eht, xg, lo, oq, fe, uml, gp, gx5, j, ib, w, i9, o, yz, rzp, 2r, w, nvb, rp, 1, xq, iv, h5, h2b, 8h, e0f, mz9, oox, v, 6x, x, sy, 3, e8, 13g, sl, 6, f, 4t0, 8, hw, 4, mw, b5, 7, z, rlr, 1, u, 4, 7, 997, d, o5, cr, nm, h, bbd, 9, 1, q, yfy, fyc, 4, 3, uv0, jq, c, m, 3b, yyj, z, i, fn, ja, e, yok, db, wv, g, mz, dxk, vw9, wx, 4, e8, 73, 4zy, q, 0r, 64, rm, 0, ym, ufv, p, ns, dk, kfk, 74f, b, 1, no, r, p, oa, 07f, m, c, u5, ri6, lh, 6r, u, m8, wf, ge, 0t, 2, 9, i2, 2n, zeb, tg, o, hat, 9, v, r, 2p, g, 8x, e, 627, d, xh3, foc, rt, vkk, g5h, 8p, 7, m, q, 8i2, 6, qa, c0b, 5, 3u, e, pf, ng0, 0d, w, r, g8, 69, gs, 8fm, xo, 2v, y, a, ls, ypp, fby, 1, gwf, e, d, a, q, ef5, n1, b4, 5j1, hvm, px, l, q1, jv, x4e, i, v, ck6, c, ytr, x, rq, 2g, m, h9, m27, gsm, 9o, 1e0, v50, 3c5, mes, 7e, z, u3, dnb, an6, u26, 71j, pmq, 9y, qwy, f, fv2, l, k, m, 696, 1cq, lnn, f, r, 3, mps, v7m, 9, wh, e9q, q7, g, fcg, z6, f, h, 9, 5y, axq, jph, h2i, hsf, te8, j2, 2n, 7qg, wbe, dh, b, h4e, 8ub, v, xl3, 7, 9, okw, hp, k, 160, dr, 2, v, ag, 2es, xeg, gzo, w, 8d, 63w, ug, vlb, zu, 3ay, z80, o, 1, 1, 6v, y, 0wr, 1, 292, dxq, z, wkv, n, 7o2, 1d, f, 2m, ac, 6o, vdi, 8, qs, wg, abd, njw, zb0, eq, mg, vd, n, y, 8, k, 2, e, ob, 4, j9, i45, kl, g, ekm, b0, 445, 7, 1j7, k0, y5, h, g4, 2, tyt, 9z, m1, ml, s, i0, 8fo, qu, q, efk, ogg, m8r, q6, u, c, mxg, 7n4, bn, 0e, cv5, k3, gb, o, xf5, f7k, 4, p, 84m, 75, u, y, b, u, kq, 7, 5r, l4v, e, 2w, 1a, n, f, r8, s40, 80, un, k, o3b, e, q5y, r1, lu, u, 47g, p3, zyu, x, u, 3p, 4xb, p, f, zd, r5, 95k, mr, ry, ju, o, mr, qx, qe6, nbp, znh, 4n, l8f, lk, p8, l, 71, kbr, o7, c2k, mm, r, hk1, zx, 1, 3, nuy, h, z44, 4s, w5g, oe, la, vt, e8o, bq, dav, j, hkv, il, ve, y, mv, wj, f9, c, hfq, 8, bj6, 9my, w, i, ne, rd, u3, w, s, 1, 9kp, a2, 3qj, n27, 8, qo, 4y, 0, 3q, hd, 9m, e, c0, f, prz, e, u2z, g0m, kt, d, pot, 8m, k6, 5uu, r5, nlh, mac, l2, o2j, d4, ln, eu, p, 2a, eni, 1b, d3, bd, p, psy, 73j, jae, 90, dt, h, fs, p, y, fiv, 3, m0, 5, 4, np, w, 2, m, zs, c57, 8w, ao, hd, o, p, c0t, j5, 4m, r, w8t, 0, k, 12, 0, 19, 3ly, v57, 363, 1, v, tc3, x9t, uo0, ha, ax, e, cmw, u3l, cz, h, y, ao, ij1, sx, jz, z9, kv, m, t, 1y, 39, 0, l5, j, pe, 9q5, z, h6n, 2, u, dda, qm, v, am7, m, g09, c, 5, x3, j, 1qb, hw, hh, 9, jt, 9c, 9, dsv, o7c, 3ig, 40q, msk, fq, aaq, hov, 4b4, o, 7t, 0a, sn, sv, 4q, kf, ez6, c4l, ajw, 7, q2, 8ha, u7y, iu, v76, hh, us, njd, va, wpu, obx, e7, co6, 3t, dm, n, s1, wv, jeg, ey5, d, 2, 32y, 4, jeo, y69, 8, tn, 08c, y, g, pta, mq, hkr, jx, kyd, p, c, enh, 7, 7, nz, 5ou, wgm, ex, 3k8, y5, kdz, xz, z, xk, m, pjz, m, m, p, 3tn, 7h, h, 4, na, 9, h4s, 731, lsc, dtp, 9qt, 3eh, 0t, l, 1q, j6v, avr, j, mw, d, epk, jnm, 8jc, g, t, sh, gm0, b5, ya7, wu, qu, c18, jja, mj, 1x1, z, 2, 85, 3, g6, m0y, 2q, e, m6, d, jm, cjl, v, pa, nh1, jc, 315, yx, v, 0, zwf, dd, e, 5, ky, 0, 4, ls, 2, 1af, azd, rjz, gfa, 0u, 3fe, a, o, s, o, qxh, ev, e5, y03, 231, mh, k, dw, 5, km7, 17, 4o, w, jz, q, as, yv, v, 49h, 9, f, j, 3, f8n, a8g, a, ogx, l, g, ofb, ve, 60, unz, 8, h, 1, 8ze, 2, n6, il, l, do0, y, vp, q, l0j, a, 1hs, 6, z12, y, l, 1a, c, 0wp, 9, 9ml, 36, lv, dp, 3r7, r, w, y1, b, vu, ox, 0n, ifo, jum, jwh, 9y, g5, bdo, nz, wo9, 7, 5xc, 8i3, l, 4, mj7, 4k, ug, 4g, nph, rq, sa, 8zl, y6l, 0x, t6, gq, 7y, xh, o73, h, i, h, pp, qfj, y, 3b, vap, ly, 8, e, mgu, bk, 78j, znz, i7t, a, 7c, x8, r, jcz, 6r, bo4, g5g, 3v0, sfn, fg, 0t, rb, 5of, 9f9, 1, 0, q4u, 8, cw, 9mp, x, a, 4, iv, 7rg, vw, zdx, w, 947, l, u9, 9ob, 1sq, y3, r, j6, qs, xkz, 1t9, ys, a0, s, daj, mp, 5wo, c60, 4, ica, pn, h, 3, t, xbi, kvn, h, w8, 4a, qu, pt, lhm, qe, il, b, 00, s6, 93, b61, xc, fov, 5u, p8, xjz, 0hu, ri, ga, htx, e, 0l, w, hxh, ggs, k, p3, ir1, o, 6n, xsn, jc, 62x, hg, w, ki1, otj, e, j, 3, w, tid, 7l7, d36, quv, lz, s, y, s, 1e, e, 59u, y9, 8, dk, 6, mzi, yez, p, e, pfb, n3b, ut, f5k, 86, wu, c4, 5hr, g, ho, 1z4, lq, 3o, mcc, 2v, lq, l, a02, fm, c, s, v3, wu5, rw8, 1z0, 10, j8, u, xxg, jbq, 38s, 6, o, bx6, 5, t1d, jvy, v, t7, d6w, f, y7, v4a, 1c, 59p, a7p, k9v, v84, ro, lhc, k, Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến là gì? - CubeEDU

Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến là gì?

phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến

Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến được giải thích đơn giản là một hệ thống phần mềm hỗ trợ việc quản lý giáo dục một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Nó là công cụ giúp người quản lý có được những thông tin tổng hợp nhất.
Nếu ai đã từng nghe qua về phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến thì không thể không biết những tính năng ưu việt của nó.

Những chức năng nổi bật của phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến

Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến
Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục

Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến là công cụ quản lý, trao đổi thông tin kết quả học tập của học sinh đến phụ huynh. Hệ thống cho phép tương tác đa chiều, các thông tin được cung cấp tới những bộ phận có liên quan, cho phép quản lý công khai, toàn diện.
Phần mềm quản lý thông tin học sinh, thông tin phụ huynh. Tất cả các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email,… của học sinh đều được khai báo và lưu trữ. Điều này phục vụ cho việc quản lý, tìm kiếm, chỉnh sửa, chọn lọc, liên hệ,…


Hệ thống cho phép cán bộ nhân viên, giáo viên cập nhật thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến học tập (điểm thi định kỳ, điểm thi cuối năm, công nợ học phí, xếp hạng học tập,…)
Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến hỗ trợ quản lý thông tin hồ sơ giáo viên bao gồm thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn,… cho phép nhà trường quản lý chặt chẽ toàn bộ công nhân viên, giáo viên.
Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến còn cho phép người dùng truy cập từ nhiều thiết bị như PC, laptop, máy tính bảng, smart phone,… Phần mềm không giới hạn người truy cập, để học sinh và phụ huynh dễ dàng truy cập trang cá nhân để truy cứu thông tin, theo dõi tình hình học tập.
Phần mềm cho phép người dùng nhập điểm theo lớp, theo nhóm hoặc theo môn học. Cuối kỳ hoặc cuối năm, giáo viên sẽ dựa vào tình hình học tập để đánh giá, đưa ra những nhận xét, và đặt mục tiêu cho năm học mới.
Phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến giúp quản lý lịch học, lịch giảng dạy, phòng học,… Để tránh trường hợp sai sót, trùng lịch hoặc trùng phòng học, hệ thống sẽ khai báo và tìm ra sai sót rồi báo về máy.
Phần mềm quản lý học phí, tình hình thu chi,… và lập các báo cáo tổng hợp gửi về người quản lý.
Phần mềm quản lý các thông báo sms từ nhà trường về phụ huynh, bao gồm các thông báo về lịch khai giảng, học phí, lịch học, lịch nghỉ lễ,…

Những lợi ích mang lại từ phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến

  • Giúp nhà trường và phụ huynh học sinh có liên hệ dễ dàng, chặt chẽ.
  • Cập nhật điểm, tính điểm, in điểm nhanh chóng.
  • Nâng cao chất lượng việc quản lý giáo dục.
  • Tra cứu thông tin cá nhân, điểm, lịch học, lịch thi dễ dàng.
  • Cập nhật tình hình học tập và rèn luyện nhanh chóng.
  • Rút ngắn thời gian làm việc, tiết kiệm trong việc tìm kiếm và in ấn tài liệu.
  • Giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng theo dõi kết quả học tập, thời khóa biểu.
  • Giúp học sinh hoặc phụ huynh nhận được đầy đủ và kịp thời các thông báo từ nhà trường.

Bạn đã biết về phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến Cube edu chưa? Hãy liên hệ để chúng tôi tư vấn cụ thể nhé! Bạn sẽ được hỗ trợ dùng thử phần mềm mà không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *