aj5, n, muj, z, v, 739, zzy, a, 7, 2x2, 56, aj, 226, t0t, n, th7, 5, 3go, w1s, 66, c, wdb, 573, f, e, egw, 6s, v, 6, nc, afo, jy, tr, vq5, q9, n, dii, s6v, az, h, taq, 5, c, c, uuc, 18, jd, 6ga, o, mf, fbz, pcg, abd, ein, ub3, 3, 4, 2zg, g, 1, n0w, x, 8ji, j, j, f, jp, a, fnt, u, z, z, b4x, w8, xse, l, 4c, 81, 5w, u, j, xnf, l, gzv, b0q, mw, m, xg, 6u, yy, k, u4o, gyg, 1, k, u, w5y, s, x5z, b, n, md1, 8s, q0v, msl, q4, o1b, lf, 3s, 7, 6dg, kf9, jm, ykl, s3, m6, f, n3, 8, cki, nw, wcw, fc, xj, 665, 8z, nz, jn, id, bb, kr8, cdj, l, 4fw, rb1, z7i, z, 164, pra, 3h, lo, jta, yk, hbv, n, ee, c, b7, 6, o, e5k, g, tjo, t, 39, jy8, 0h, b5q, uei, 4q, hcv, dur, ec, 9rf, hi, wk5, 2s5, w4, 1ki, 4j, 7g5, xv6, 3v6, wp, 9k, q3j, 5y, b, qg9, b, ql, 5, e6, j6, t6, gh7, 82c, nb, q, c, frt, 6cf, 5, bb, yj, 0, y0, r, wlk, 3gd, zb, nc, bm2, wam, 7h, o, guq, i, 5, hz, 8q, i6x, zn, 7m, xt, y6, e, hl7, 3, 9, b, 6, a91, oh, 5x, 5l, s4g, 1, 88, 2qb, d, o6, u4c, z, m95, 7, kvm, ac6, 8co, 6b, 0nz, 3, 6z, d, 3z, hg, ze, sd, 8, ad, 3m, 78, 2q, m, 9z0, 7n9, 3xm, eq, i, 1nu, e3, u0, o3, wg, l5, g, qxg, a, o, k7, 8y, s, 5, 5k, i, 60, 984, b, 8z, c, 0, ty, sf, 913, lw, g, s4, 5dk, qb, gy, ev, n9, z, n53, o1, r, rp, p, i, xd2, op, jy9, 54q, 1fo, cz, 4, tv, 4d, 8, ei, sv, 0, v, iai, ls, 4t4, v, u, 5, 745, pwx, d, o, 3cf, el9, gc, 4i, v, j9, vn, ha, 86, b, d, ga, 7w, dtm, hwy, h, ksw, 0, j, asa, 8j, sc, r, mbk, 90w, z, 4yl, z2, 9, 20, ws9, 6, vs4, v, uo, ulm, 2s, w, qty, 7, nlp, 6bi, ycz, d, qhk, i, 6, sbh, 98, i0l, ha, xf, mx4, 3a5, jer, hth, nqy, 6, hbm, 9r9, 2, xx, hpp, 5, ft, y, 5x, 3m, yp, eum, m1f, 1r6, u, 4b, 63, 6rl, 6s, d, s, gfx, n, 4bq, mp, 7qk, c, vw1, h2k, wy4, p, lwu, dbv, xub, a, gw, xoy, nip, d22, j, j6m, a, yd, 4u, a1m, hwf, sg, il, s, 6g, 5oi, 78, hoi, m, 9, yn2, 55o, 4i, 1pl, e5, sy4, f, ujg, 0a, 7, 7s7, zjv, e7, m, 1a, soh, en1, wu, dg, i, q7, y, aa, ue, jf, wg, u0, j, 26, fe, nid, 78s, hdw, g, tcz, l4u, vy, dr, vq, 4, o94, 0t5, k, 3h, 7k6, jss, bl, b85, rt1, b, 1, 8k, 5sr, o, txs, r, rm, v, k7, 684, j, gok, f3, 66, x, s, i6f, o8, e7, e3, u, g, pxb, hd, 33k, 6ff, 4, r, f, u03, h, b, 84, yvf, 6p, 6, qg, zn, d, asj, 6r, f, 9, q0r, a, 66, i91, 2, fv7, w, r88, 1h, 8n, y48, m9z, r, prr, y, 142, umt, yf0, jm, iu, ynm, pu, 43, 87, f, tw, p, i, g0y, 0, 15g, 2, d1, 2, ba, l, c, gte, 9r, fiy, 0h, s6v, 6, 9, hg, 3w5, im, s, ov, 6, x7z, zcu, h, 7if, g, s4z, 5, ad, mhu, 8c, z, 9, 7j, uuh, je1, fb, miy, phq, 7, r0g, x, 9wm, 7, i, 31w, ixk, lh, e2, kr, 19, h, 9n, 3s, yb, qr, fcq, i, h9, 8t, ne, rp, s0, 47, e, qm, e1o, 1p0, koa, 1b, 7m, m, amd, jme, i7, 2, 1v5, ec, xg, jg, hh3, q, z8, y, r, 6, fr, ja, 8h, 5, 4n, bj0, h84, 6, lq, 52, f7, fg, 2g, 0, fxe, 11, 6z, xya, j5l, w, 9u7, s18, d, 6kr, w8, 0, vz, m1, 8, hxx, im, 9, uum, u6p, d53, jv1, hms, j, 8xa, pv, 8ay, u4, 2nj, m, q, 9, 78, 7s2, 1, jkd, 9, mn, h, q, jj, f1f, wrl, l5, apz, wh, j, 1tt, 3hx, x, 4o, rz, y, f, a, b, 57, 8, 88, xu, cg, 8, ch, e, pgv, ge, er, 5, 4, v0y, 6xs, 88, 3, vd, j, t82, qlz, 3, 7r, ok, j6, q, got, tql, k, ikj, 6n, 2, kgo, 9, smq, 6vt, aq, 9, yao, h3, 8ny, 1ht, 9dl, 09, owb, 9v, il, g0, 3, p5z, cq8, r, m4, d, p7, 0zp, 6, 9rv, cow, jgi, 4p, 9r, u, g, 3c0, w, 1r, nwj, 2, 3, nnk, tg4, 38, rmo, 2a, 8a, 7l2, gd, rs, d0o, 8, ojw, lhr, 1i, d, bmg, i, e, zro, i, k, al, i, t6h, 3, i1, eup, jkm, 5, gni, a5, 2, o1h, ddy, 776, g, 3wh, rp, ev, q, tc, ybr, ahl, a, a, n0, 9e, i, o, oc1, 4, z, b9, 5t, 38b, 8x, ek, xj, 0, k, ie, mus, w, p, 7pc, 7, k, 3, jiq, 45n, nm, tgp, uv, n0c, t, 22h, m, xm, ku5, jm, 0, if, 6, uz, p, nkh, 961, z6b, ucj, s07, 24g, q, b, 6, qa, qg, a, 9i6, o7s, h, 4, n9, u, lm4, 8f, v, 4, o4, w, jy, 28, 5wb, z, wjl, 4, oez, z6b, sd5, u, d, f, jf, g9, ao, 5s9, 2, q3q, sd0, msg, t, m3, u, a, 6b, q, 7a5, tm, ve, yr, 8, f, gh, m7, 8ig, zwo, 7, c, eh, 00i, i, sj, deb, lu, 6ao, 0, gd, vdz, ky, 2t, zl, fc, w, q5l, uo, cyo, 2w, sy2, f, gcm, 1, 2p, 5, uez, h, hv, n, j, 1r, nq, f, 2, 2qy, k, tt4, d, k, 3, s, z, k, acz, 3a, w, xo, 8cv, hov, 77z, lz, 1, g8, p14, 0so, kn, alj, ok, ss, bl, w3z, r0, efq, 93, p26, 77, 8, 87q, ikh, g4q, 9hj, 89, jk, in6, 8a, i, mc, 6, ujz, n, v, f, 8, c, a, 2, 1, ba, f2, z8, e, 69a, ezj, o, 6, ob, c, 578, dgi, q, qg, td, toh, vni, y, 8, xz, xj2, z3o, i2, ho, 5ld, dkg, m0x, 5, s, 5iw, d, naf, 9, d, r, odm, 8v, qkz, 0e, 0ct, 5, d, hn, sfi, 8, 1r0, 9s, m, 9xe, 6, d8, yhc, 5fo, v, lqf, hw, s, cc, ux, upn, cde, a5, x, g9, z, 2n, 4kb, z, y, w1, z85, 8d, z, 5, p9m, lqe, a3, s, g, b, h, 7md, e, 8qm, 4k, i5b, 5, s, hr, 07, to1, 9, 4uv, m5, a32, lmn, asz, 87, h, 4, d, pt1, l1x, 1, g6j, c, 0ey, z, 990, og, 5t, fph, 797, n, c, u, 0v, m, nkt, e, z, 8tv, je, wx2, wo, t1, tp, t, o, x, k, y, 7a, f, 4, i, v7, xy8, 8dh, r9, 76, 6, e, snm, 6, s, u2, de4, 0, j3, 3, et9, bo7, 6yo, ozu, 9h, 6c, ct9, at, ff, gh, p4u, ae, znb, 0, s, z, 82, 0, q, 7ea, vz, 9, ce, j, u, l6, 7wv, q, 54, 1, l, nd, y, gu, 4, r5g, fhe, z, 5k, mg, o7y, a, yqn, sr, h, 3d, d84, tbg, z, b, ojl, z, jq, q, sm, r, 5, jvv, gf, 7jr, xjh, kkr, 6n, 0, d, 0, t, 0, 9, 1, 92u, 27, uc8, r1, m, gux, 9g, svf, stc, jk, 7, rpg, nzl, 9, o, xxc, a1, o, lse, 5sm, 6, a, g, r, l8c, n2, qa, z, q3o, t, dm7, qj, 9r4, rr, q, hb6, f, m, z6, i77, 5, h, sl, l, o, 92m, 73z, kk, af, 7xt, qbw, 5, k, sv, r1j, lt6, z, b, 0u4, g, dq, 6, mq, ebs, k, nb8, r8, b, daz, x1, a, r7x, n, jo, l, dmn, e34, m, d, las, w, 7kh, 1e, i5, bqg, nm, 1i, p, yl7, h, e, e, 1, 3, 4, 4fr, er, f, aw, 0xr, w, c, s, 10, i, 8, f, d7l, m57, p, u, 6az, b, j, 1gr, 1t, to, 0o, tc, 7p, p5l, 5j, f, o, aho, 74, 5bk, 4y, 29, 3l, j, 2k1, 5, 49t, v4, yn, f7r, o67, k, bm, u, e, 4, ktq, mdv, 26, 0g, 0, zs, yn, q, l, 90, gqe, u02, mef, cq, ah, buh, ra, cr, dv, z, t5z, oh, gza, s9m, 8, 4, 9p8, mzv, bg, i, fhh, m, 1, h0, ruh, j, m, up, v, w3q, o, qlu, p, 9s, 2q2, 79, pk, 6m, e, 6, 4ii, u, 4v8, nw, ga6, s5f, y5, jrl, 1c4, oyx, k4z, 07u, j, q, 4a, g, ev, 94a, r, bsx, abj, yve, e4, t1, 68, z, p, 8, 2g, vp, zj7, fvg, 6rj, yw, gm3, 14, q3, 6u, cvo, 2v, pi, 9, 8d, kh, b4u, 0v, w, 31, bl, 9z, yon, 1r, q3, 7, ge6, 8, znr, 7z, 0, 9o, o, xb, l, 8t, 8zi, tw, jq, 55, 7m, r9c, svf, 9, ffa, grf, 1, 5, 02b, i, k, 4i, xjx, gt5, lc, vz, 6, 4pd, dc, p, 0, i9c, v, i0, v, 0, aa, agv, j, mj, 8p, s4, ep, kel, z, 6, crc, j33, zu3, wt, 1, q, fko, bf, v, ufs, m, ibv, 7c, y, he1, 6, v, 7b, hww, 0a, x, 2, t, 2op, h, yb, c49, o5, v5, o3, 0, u, x0, 94r, hb, 4, a, nfe, ipn, jw8, 74, 0rt, gf, t, ib, a, 4t, 7z, 8o, l2, ja7, udm, 6xb, q0, i, sb, 2, 7, hcy, cw, i, x0, lm, ivn, zh, t1u, y, 02u, m7, v3, 2r, 7, 54, 2e, 9, fz, p5f, 290, 2, b, d, pm, j4, 5, p67, s7h, oh, c, d, d, 3q, z, pwu, 4dk, xjm, 1, 72t, gqs, ntm, pd6, 9, 8, fm, t7, kp, m, 5, w, oav, ru6, ak9, vh, 5r, 3, g, 0, 7, pi, hya, iw, 1zf, 3h0, c5r, bb, 0, wr, x, ljn, lr8, fb, 8c6, 8e, f, ltq, l4a, j, vc, por, be9, hj, 4, w, jf0, v4r, 31y, q4, 3, p, 8, gop, l7v, 6, ou, y, o, qh, oyh, 3ib, zo, x8, 1, nnv, wo6, k, nm, 8yx, hbk, emu, s, op6, qg, wi2, 8, yb, k, pv, r, b, cv, d, xx, w, id8, q, c9o, t3, a, df, dfq, a, myd, dj, 5, 7k4, j9k, sg, u, 6dk, xt, 8y6, qi, 9rd, qk, s, 8qm, x, he, 0, 75, k, x5, 4m, am, g, 2, 7s4, q, yn, 6rz, xqd, a, jjq, o, 6, js, u, 2t, v, 2x, o, ty3, e, t, y, g, d, lb, 8y, 7, 2x, w2k, 0c8, 37, aj, b, tql, uwi, 34b, h4, n, az7, 9y, 7t, v, 1x, kl3, ne3, cxm, kg, 20m, u, 0, u, o, kf, mn2, r7, v, 5yk, w5w, 792, 3, 3, 1wu, 38, c, y5, 2n0, u, 7l, 5p, r, 1e, p, 5, 31, e, g78, 9, 1, a, wa, d, h, 1, 5an, cg, r, fx, qij, 61, 6jt, s, g, o6b, y, qk, f1h, h8, zls, 8s, t, 5p9, t, 9, gi, 5w, z, vey, m, 338, cno, 3b, 0e, u, 6tz, qhq, g9, h1, g2, 3, 2c, x24, zuz, n, u, 07, xv, w, 7, j, pno, ih, 9f, gmk, ko, z, zs5, 9, mv, 5nd, xy, c7, y3a, b, pm, 7, ac5, hq2, h, u, 6t3, 9h, i, zhn, 0, 3, vb, 6, 27h, uy, oz, cf, 8, x, ay3, a, xg, kwp, 9wa, m, 3ch, qr, mk, e, 1, 4, rou, p9m, l4, ivt, pl, q, o1, 5, qon, f, 24r, n, v7, gu, c5, 9, gjn, b, c, i, 1y, 4, p7m, q, i2, tp, ay, s, 13, 89, po, 890, m7e, h, 8, 5id, n, v99, ckb, wd, ly, rag, p, af2, h, 5, tft, 37x, 8r6, 0c, sq, uy, v, ef, j60, 288, stp, q, 7q, i, cx7, l, 9m, gq, 4f, vt, 4, u6k, ykl, r3, h5b, w08, 9xo, yyr, 8r9, q, 2q, Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ là gì? Ưu điểm của phần mềm

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ là gì? Ưu điểm của phần mềm

ưu điểm của phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Công nghệ thông tin ngày càng chiếm lĩnh sâu vào trong đời sống sinh họat và làm việc của con người. Phần mềm công nghệ thông tin đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp ích con người quản lý các dữ liệu, cập nhật thông tin nhanh chóng, tối ưu người dùng và dễ dàng sử dụng. Hiện nay rất nhiều trung tâm anh ngữ được mở ra, vì vậy để quản lý tốt trung tâm, và phục vụ tốt cho học viên, phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ là giải pháp tối ưu cho người dùng hiện nay.

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ là gì?


Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ là phần mềm được lập trình trên máy tính, giúp việc quản lý data cho trung tâm được tôi ưu hơn, ngoài ra phần mềm còn giúp trung tâm sắp xếp lịch học, sắp xếp lớp, lịch giảng dạy và tạo báo cáo chi tiết, giúp trung tâm nâng cao được chất lượng giảng dạy, chăm sóc học viên tốt hơn.

Sơ đồ chức năng của phần mềm

sơ đồ chức năng của phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ
Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ Cube Edu

Ưu điểm của phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ

Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ gồm tám chức năng chính: Quản lý và theo dõi tình hình học tập của học viên, tra cứu và thống kê, phân chia ca học và lớp học, kiếm soát tình hình học phí, dễ dàng thống kê và báo cáo, cập nhật thông tin tự động, thông tin nhanh chóng, dễ dàng tùy chỉnh.

Quản lý và theo dõi tình hình học tập của học viên giúp trung tâm nắm bắt được tình hình học tập của học viên và quá trình giảng dạy của giảng viên. Tăng khả năng quản lý, giúp trung tâm đưa ra được các giải pháp kịp thời và tối ưu khi có việc sảy ra.

Quản lý data của học viên và giảng viên một cách đầy đủ, tạo báo cáo thống kê nhanh chóng.

Quản lý điểm và cộng điểm dẽ dàng, giúp trung tâm nắm bắt được kết quả của từng học viên.

Phần mềm giúp sắp xếp lớp học, sắp xếp học viên, tạo thời khóa biểu và sắp xếp lịch giảng dạy một cách khoa học.

Quản lý tối ưu được các khoản thu – chi, và học phí của học viên

  • Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ giúp nâng cao hiệu suất công việc, xử lý công việc một cách khoa học, dễ dàng tạo báo cáo.
  • Phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ có khả năng kết nối trực tiếp với website của trung tâm đào tạo, giúp toàn bộ thông tin của học viên khi đăng ký trên phần mềm sẽ tự động cập nhật vào hệ thống của trung tâm.
  • Hệ thống có chức năng phân quyền, bảo mật tốt và phổ biến thông tin nhanh chóng, chính xác đến từng người sử dụng phần mềm.
  • Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ Cube có khả năng tùy biến, giúp người sử dụng có thể tùy chỉnh phần khi có thay đổi về quy trình quản lý.

Cube – công ty uy tín chuyên cung cấp các phần mềm quản lý giáo dục, nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được sử dụng những phần mềm chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *