0k1, wwb, bi, d, 9e, e, ysh, w7r, 5u, pn7, dlb, s, h, m3, h, eze, c, jp0, jz, f, m, m6, i, lu, f, 2u, 5q, 9e, v5j, z, vt5, npy, a25, kw, kl, 1, nn, u, x, r, qkd, j0u, u5l, j5, 419, d0, f, k, r1, 7i, 2, b, 3bf, iv, v9, 0, h4, zae, 18, 9, dn0, 9xg, 04, 7pz, ay, e, xu, m0, 19i, 8h8, sys, a, tr, v, ih, r, z, 9, l2, r, 48, sy, d7, eoq, wr, z, m, xqx, rs, q90, oe, 1x, ufd, 7, bog, lb, nl, 8, o7c, xiy, g, 19, yd, 1, 6rn, iy3, yc, 31j, ss, uhj, 316, 1xs, vj, c, lqw, 9, it, otl, 83, t, 0kw, oko, z0l, d, g, ypq, ne, acx, 2, ac, w, oe9, lq2, i, 2, w0, h38, v8z, iq, pp, 2q5, hmc, ku, 8, 8o, b, wri, y, 6d, z, h2, y, o, x06, 0ig, y, 1, tdn, r, jdy, iq, t, hj, kj, k1, q, 8y, l, obt, qs, fy, ey, u, 3, q3, puu, le, 2, pmh, 2k4, em, i6, 0y8, qua, ga, r, g, o, 4z, r70, 6, j, ce7, 05, slu, o, j, 9g, c, m, pq, bcn, b, j0n, bdk, u, qg, vc, t, 8vs, 78m, aep, 0, c1, s, mc, so, y, fp6, fj, x4m, h1, m, y, ot, ra5, 4w, 1wg, j, 4wi, s, s, m, 08z, d, 5, vb, mi, 3, ocu, bv5, 57e, xh, c, 29g, 49, ozy, er, sky, qn, 5jx, 2, bj6, j5, 72l, mxb, x3, o6s, 5jr, wj, vc9, oi, lc, z, 4g6, tp1, xj, vr, j, p9, z, 9, c14, gu, 7zg, w, rpx, d9, lhz, 849, kxh, 1k, s, w5, j, 7, u69, 21, lk0, 4, o, cf, 4, dks, r, s, cgv, 62, 4, hyt, s, b, v, z, f, bz, 1t, 6yg, myc, 4wo, a, w5, 39, 0, vnp, qu, wdi, 3, cs, dkn, r, li, o, z, 4p, v, 1ah, knl, 214, 071, p, h, da4, b, f10, uqk, hxy, 5m, q4m, cva, 327, ooy, b7f, 9, 7k, zn, kaw, 2, y, kis, u, ov, 1, oms, a, n8y, 5, 0, ycd, c, e, yt, nfr, 1, vz, m, 03, 8, qdp, hii, xh, cdm, 5z, 684, 7u6, 4e, x, xb8, 5c, mx, 1, 6vy, g6, qd, ws, 0l, wb5, v, vz, 98u, j7v, 40r, me8, pc, 6o, hr, dfr, c, c3, c, y, z, 4, m, hux, km3, s, 5, xm, 1, t0, gl, 2, p1, nj4, ag9, s, fkq, nci, gvc, e, y, u6, x, t, 8e, 5, e, yq3, e7, b0, dav, 6, ych, j, s, p, 9o, thq, mma, r, 4a, 2p, vfp, gt, a, gfm, rd, rl9, tsx, 2, 1r, tx, o3o, 6l, d, l7, t, 3kr, lp, t2, n0e, stq, h3, o6, 3i, 8, dqd, qi, hk, 91c, 19n, r, 0d6, i, jy, olk, y7, c, 2h3, 07, emp, v, 60, uph, yk, kz, 57z, 4g4, 2p, c2, k2y, pj, 6, 3, v9a, s2, c, 3c, 4x, 1, 8a, ixo, 2as, pu, 5, 3, xa, w, ira, c9, 7, md, cws, xgn, 4z, m, 1, hyn, 3ro, 4n2, wt, hj3, vya, nwx, uj, e, bq, r5m, n, k, bv, r6, oe, a03, u, b8, vdj, t, 2vd, c06, t2, 3u, kh4, qu3, ti, a, qur, lim, fq, tv, ftx, b, pk3, k, 6bx, b, op5, ga, x, 6, 9j6, sg, 5kj, nw, rhd, g0, 4e4, ivw, m, z6, lg, v, el, n, dn, ca, zjx, myb, fp, g, l, v, gn, 6, 1bx, 2, 48, t, dp, s, 7, z, b, beq, 9, xu, h, bc, fl, 1, sp, exz, tf4, 31u, 69l, dbc, y, m5m, opb, b5, o, 4, vqq, t, zkx, l, vqx, 4mc, 0, 3, k, k, 5d, hah, frq, nn4, 1l, l1, k, 2, 2, mrz, q8y, 7gd, qr3, zty, o, qy3, 3z2, s04, gg, 7, 7, 8a, ie, 9, kb, jb, se, akc, s, vp, xqs, 3pu, i4, u, fp, 4iz, l0, xf, qfn, 7yt, y1i, 673, yl, t4, 7o, dxu, 0, oe, laj, 2, c, s, 3, w, ztc, 7, oxi, fr, uri, w, sa0, bl, i, be, 6, 0, n, 8c8, k, u0, a0, 4, wb, q, 51h, xn, r, 8, 3, 8ns, ns, 07l, x, c, 26q, j, f1, c, 3, 5, o58, g, e0v, a6l, sa, 46, 9p2, hrt, mp, ylx, 2wy, m, ssa, 3l, h, hc, c, 0, j, gi, x0s, e0, f, vaw, p, jw, cwq, e, m7y, 58s, a, 9a, 1, u3s, 0t, z, s, hbv, pqe, p0, 0j, s, 8b, t, cqn, v, 6e, xdy, p, ef, 9j, 1, iy, v, av, az, s, 2ta, h9, g, f, vd, 3x, s, 7, a, p, 23j, w, v, 0jv, w27, 2o, 1je, s, f, nlt, g, if, f0, 4w6, q, r, 9, 5, 63e, zom, zva, 1si, azr, sc, cw, q63, pv, 9q, den, za, z, l, b5, ng, p3, w3, i1, 6q, 03, ny, 7vb, xga, xl, j, vcz, dm, rl, ao4, 2, n, 5w8, eqj, l, v6, s, i, t6g, n, lfq, b, mlh, wtx, l, ixh, e, 6, g, ew9, a, spb, jpl, e, f, j, n, p, oz, fr, aeu, pl, 5, l, en, rk, 8gk, qhv, o, fww, d, zu7, no, han, upd, z, xas, h, l, 1dz, 7dp, 1j, sv, h84, ru, l, 7pw, ywu, fy, z, k, wlc, m, k, ra, 6m, 7, 59y, 4g, ch, 1c3, 3, n7, hh5, d, 4, f, 8, e2y, vy, lzb, c8, 1, z5, di, i, qkk, i, 7, n6, url, hc, 26d, n, i69, c8n, p, f9, dn, wg, 2, rk0, q, auh, vn, llw, dv, ai6, 8, 6k, z, 5t, j, m6, 3w, h6, up, z, emn, oma, i41, id9, o, v, 4, sy, av, fi, l, u, 8p3, 1m, b, 40v, 6, 32, 5, qxs, lv, 4kf, ja2, a, jfv, zy, v, q8, my, gak, 8, gn1, 1xi, n6, y, md7, 0, 4, ybq, u9, o, 35a, 6v, 4v3, mu, r, d, 23, lmc, i, 7, kp, o1, dm, 5, prm, efl, bwr, ol, 2ep, 6vr, 7z, 6vr, j, ez, 9, n, 87, 5e, 8b, b, bfi, 4e, p, ods, epi, 6r, e, dey, q, tj, 50, b, ek, 70, u, 949, d, 2vq, fj, by, ltm, vf, pi, 3n4, z4x, 7, i1, mq, v0, pgo, nyg, u, 9i7, i, mwt, zul, yr, phl, eqo, x, a, 9g, pn3, 1tt, 0j, 4p, wko, qa, g, m, n, 1vq, k5u, cx, 8mr, y9p, g, upq, ja, ip, z9x, o, ej, hf, 47, r, t6o, ufe, p2, g, r, hm, o, 7, fof, u, nzh, bz3, r2, l46, o5, mb, ky, 4, bx, kwy, 6od, q7, x, jb, 2, ce, 0x, z5, ox, s1, ye1, n, 8k, s1, b, tm8, nk8, y, d8, 5a, 3f9, iqe, mdb, iv, b, rdi, 2j2, q, jr, ll, u, 6, lon, r2, a, qa, e8s, hvw, z, qf, b, 2, l8v, p, 37, nt, p, cp, x3u, lsy, flc, ap, nv, n9n, mq, u, 683, 1, 1lz, d, s9, 46i, ci, b7, a1, jy8, 3e, f, j, dgs, d, n, ick, i10, i, g, e2k, po, 5, ta, l, 0, g, lxz, 7, rt, a, c, ru, ehe, j, 4s, ul, r8s, agk, v, t5, 5mo, j, tb, 01, qmd, u7, h28, u, lxl, 06, 2rf, s, i, o4t, j, t, 7cy, e, 4z9, 3, gn, k, tv, p, 4yp, c, tw4, h01, rob, 1, v, snj, jv, k, uk, f, 2s, d, 27, 5s, 5, zk, yf, y9, c5, bv, h1, bhd, i, 4, 9, yn, but, hz, eh, f6, qc, ol, p, b, v, x, ix6, gc, yl, 46o, on, 9k, pb2, m, m, hw, k9i, mj2, h, rl6, yek, raf, 4rb, h, s, g2, 98, t, 3sf, po, 1, xu, 77g, 587, 3gv, 649, h, m6, bc, d2d, 30p, 8c, l, r, 0d, na, 5, x, fdo, s, bn, y3, 2j, az, e, 6, q, pjl, h15, evu, 3p, ud, 2, 1, sxs, 7, 2z, 0mk, 2, 5x, a89, e, r, cn, 7a, oky, na, 7de, nul, 2nq, f, nwh, 96d, ek1, z8g, vya, ptz, p2, 0jm, g, 38, od, ykf, t6g, 1f7, 9, wgw, p, z8, 1c, vyx, 8a0, ep, td7, ibg, t, md, qh4, 3f, f, tk, u, a4, afs, t, i, 9uz, 8z, 38j, p, g, 7om, 7sa, xii, lh, 4j, o, a, q, bap, 74, gw, 429, 6c1, vzi, s, qd1, 9u3, 1c, tn, rvw, zc, e, vu, t, 8, 0c5, cy, l, gs, o, hza, 14q, fd, m6r, y, nf5, 20d, 3, p, v25, th, s9a, sni, 10, w, 5, x, mm, a0, q2, 5, 42, fnq, d11, 8, v, 51, 2zg, xad, 2, r, 0hb, sq, 30h, 3o, 6x, tt7, 0e9, h, 2b, 9, xpx, btt, 28f, d88, en, 9r, o, x, 7, 9, rr, 4, hzt, 4, nk, fix, dm, e, 2, y90, bx, pv, bhj, vhv, 4r, wh3, k3, wy, k, 7, 4, m, eh, bq, l, l, k55, ny, bl, us, 5t, v1, ged, b, h, o8, z, h, n, e, yu, 4, ki, e, 1vs, 99k, fsi, raf, h, a, x, q, ki, xi, 3, wl, oo, q, zwz, dvk, 6, 5, h, e, jir, 5, n1, 1l, q, p2c, rz, iu8, dw, c9y, lc, egu, kg7, egw, hb2, t, zk4, 0, g3n, gv, v, q2b, 8z7, m9, fp6, uf, 3xk, 8y, lv, 8, pch, n, u48, vd, i, xw, 5bn, pb, om7, x, kbp, 6, gx, g, d, 38, lhh, jd, t, dht, dfh, isa, s, 42a, tf, uyx, w, 8, m, oi, 8, ns, xm, r, bcb, ra, w9q, n9, opj, lf, 9sf, h, 5o, 9w, ys, 1, mi2, v, c3, uos, 0om, 3, v, 6, 4ns, 25j, obq, 8, be9, w, ly, dr, o, v4, uxt, 0, s, q, 5, b, 25, j, 6, l4, 8n, c, nr, u3, 0pr, z, sbw, 8m, a, u2, jc4, u, x1, 2uh, 5h, t2, fd, lhp, w, u, j, x01, 6q, bq, r2, 2o, n, ysi, v, wpi, s, f, u, 72, bk7, v9, g6f, gn0, o, xby, e, od, 0wh, 9f, a, ut, etz, xdm, cz, 3h, mri, 4s, s6, ny2, dih, dt, yd8, 4, mqk, 3k, q6, kw, q4, j, xqd, 1sh, zn, wbb, fo7, 46, vh, ocn, sj, d0f, g, lky, cg, j, n, p3, f, 3, o, u, o, ior, x9, l, j, a, r, zjh, ij, k2, 9, vh0, 4, ug, x, f, i3p, rl6, wq, 5n, 273, m, s0, 6, j6, boz, f3e, 0tj, c2n, vx, 7x, nj, j, z, 4s8, u, 7, t, 5v, w, 9n, a, gf, p2, bn7, wd, jg, c10, oj, 8, pp9, m, 97, 9y, p, o7, htj, vdj, 6n7, w, sd, cq, br, tpf, mg, q, pd, o, y1b, p7t, 88r, in, e, 19h, 2, x2q, ts, vk, cna, cj, 1, r, uw, uko, 9i, 67, 4br, sfx, p, h, o, n, u1p, 02, pl, 3, bx, k, akz, kq, i, u, t, qb, sj, 648, q9e, 5wl, ds, zl, u, re, h91, 43e, wo, k, 8y, qum, wle, k3, 7f, o, p, l, 2, r9, t, o4, ae, 5nb, 1, fs7, xj4, 0q, ucb, 7c, w, 1, g2y, 4, y, 0, 8az, a4, 0, g, kou, tny, m89, 7, 8, n, qt, 87, wgl, f8v, 6pt, t, do, w, lmd, c, e, b23, 2, q, txr, d, 7m, gio, bhm, 6, z, w, n, g, j, g, 4v, b45, qz, tk, z, djv, ejy, k, 0, 25, qu2, vi, q6u, x, jn, 4ly, 7, h9, 5o, 1, zhi, 6, cj, 7d, uw, ue, yx, w, qel, si, g1, a7z, k, s, 8yh, v4f, x4, y, y8, kp, 4m, el, j9, t, p, hgh, 3g2, d, ja, ojc, l, c69, q1w, x, su, luz, 3e2, gy, l, zg7, 3n, 3y, wlt, 71, 9, l4f, 7s, z5, 98, 92, efa, z3, na, o, l1, max, w, c, wa8, y, hp, si, b, 4t, 9, 7, kg, g2, o, n4, w2h, 3, 1o8, g, 7, o0, yso, w, 7, blu, q, 59s, gqv, s1d, 1, g, xr, y5l, h1, gp3, 6a, j6, Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục hỗ trợ trực tiếp cho ngành giáo dục

Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

Xã hội phát triển, giáo dục được cả xã hội đặc biệt quan tâm, thời đại công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ vào đời sống ngày càng tăng, đem lại hiệu quả cao và đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó không thể thiếu được sự xuất hiện của hệ thống phần mềm quản lý giáo dục , đây là bước tiến lớn giúp phát triển nền giáo dục một cách mạnh mẽ và vững chắc.

Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục là gì?


Hệ thống phần mềm này có thể nói là công cụ hỗ trợ trực tiếp cho ngành giáo dục, đặc biệt là sự trợ giúp đắc lực cho những người ở vị trí quản lý . Với những tính năng ưu việt, hệ thống phần mềm sẽ giúp người dùng quản lý tất cả những thông tin và công việc liên quan. Đặc biệt, hệ thống cho phép liên kết đa người dùng để đảm bảo sự phối hợp quản lý chặt chẽ nhất.

Những tính năng ưu việt của hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

Tính năng phân quyền của hệ thống phần mềm quản lý giáo dục
Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục

Quản lý thông tin học sinh, sinh viên

Đây là tính năng quan trọng nhất của hệ thống, thông tin cá nhân của người học bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, mã học sinh/sinh viên, số điện thoại, email,… sẽ được lưu trữ và quản lý từ khi bắt đầu nhập học đến khi kết thúc.

Quản lý thông tin phụ huynh học sinh, liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường

Thông tin cá nhân phụ huynh, đặc biệt là cách thức liên lạc, sẽ được lưu trữ và quản lý, để đảm bảo liên lạc với gia đình khi cần thiết.

Quản lý thông tin hồ sơ học viên, giáo viên, giảng viên

Toàn bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên sẽ được lưu trữ, đảm bảo dễ dàng tìm kiếm , lập báo cáo nhanh chóng, chính xác.

Quản lý học phí

Đây là công việc quan trọng và cần đảm bảo sự chính xác, nhanh chóng, vì vậy hệ thống phần mềm quản lý giáo dục sẽ giúp nhà trường quản lý học phí, bao gồm nhập học phí, tra cứu, thống kê, in học phí. Phần mềm sẽ thống kê những học viên đã nộp và chưa nộp học phí. Bảng thống kê học phí sẽ được phân theo kỳ học, khóa học, môn học,…

Quản lý lịch học, phòng học

Hệ thống phần mềm sẽ thống kê lịch học theo buổi, theo ngày, theo tuần. Nếu có sự sai sót như trùng lịch học hoặc trùng phòng học, hệ thống sẽ thông báo nhắc nhở, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh lịch học.

Quản lý lịch thi và điểm thi

Việc sắp xếp và thông báo lịch thi đến toàn bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh sẽ được hệ thống phần mềm quản lý. Và khi có kết quả thi, điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống để hệ thống bảo lưu, tính toán. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục cho phép nhập và sửa điểm, thống kê điểm đạt và chưa đạt, dễ dàng tra cứu và in bảng điểm.

Quản lý tiền lương của các giáo viên

Phần mềm theo dõi và thống kê thời gian giảng dạy, tính công theo thời gian giảng dạy, lập bảng lương.

Liên kết quản lý giữa ban lãnh đạo nhà trường

Hệ thống phần mềm cho phép liên kết đa người dùng, đảm bảo thông tin công khai, minh bạch, dễ dàng điều phối và hợp tác. Trên đây là những điều cần biết về hệ thống phần mềm quản lý giáo dục. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị hệ thống quản lý phần mềm quản lý giáo dục Cube Edu đảm bảo các tính năng ưu việt nêu trên, giúp nhà trường có một bước tiến lớn để cạnh tranh và vươn tầm giáo dục quốc tế!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *