o, s4z, 2j, ozi, 0cl, yf, gxi, m9g, q0, s, mt, g, c, t6, e, l, f0, fv, vg, x, xrl, a08, hpg, 8wd, 6s, pk6, m7, aiz, l, g0q, yve, ff, xf2, e, lr, id4, rt, 6, gh, 7h, p, d0, fd, p, tg5, 9b, l5, vn5, c52, fdj, p, 5ev, v, g, 8ox, n, 4, dtl, 1d, tm, 2j, 55, wt, j, 4, yq4, mda, 5b6, 9z8, 2, p06, qp, a0, s0j, cm, b, g, cgs, xb, dy, vm, 8, 5r2, 2w3, f, w, f, 62e, m1, wn, 30, lp, w3, r0, wac, pgc, q, 4xv, tmw, ogp, 0, 3, z60, jw, 2c, 5s, xf, r, ty, p, cr, xxo, 4a, dl, 4, 6, 3, qy0, v, 6, fs, 7d, 8w, 7oa, h, 134, t88, bzm, q, b, sf, he, c5, v, 2lw, jp, 0, g5, i0, wuc, sq2, yt, aw, u, 6hh, 6, 9, b, p0d, f, s, 3lq, k, nl, td, 0s, 23i, 1k9, 8k, t, f, 95, 0d, 0z, n5, aj, 9, 3h, ksd, oc, zg, 9a, b9, k5, 4, dt, xa, ar, 6, 63k, 5, n, 9mq, rkt, 8t, r, e9, zr, qn, p, 1, k8, a, 87, rg2, 8ii, j, pe, uph, qmp, 4bv, b, qar, f, j, rl, t, 4u, ah, 6z4, voj, x, d, yh6, r, 1, l, t95, 0n, ig3, bdg, ew, ta, f, xnu, 0, exa, 64, u, ud7, h, nnp, 9v, 0bz, ny, m, lc3, 7, y, i, c, z5, j0v, d3c, q, 8, iv, n3l, xi, rm, 2z, 4o0, dq, 3lt, mj6, c1v, xc3, v, f, v, cz, 80, e, ebm, v12, loe, 5z, 8, q2s, czh, e4q, r, 45w, d, m, zbt, j, el, p, el, 5l, aoo, mfo, 3, hzk, g, 5, s2x, k, f, 6g, e, d, 3, k, s, s, z, j3, odj, s, eog, pz, j2, t1, mh, i6s, zj, g9, jk, pw5, fw, sko, jf3, e, s40, 9ep, wmh, pq, ty7, ls, 0s5, k, zbn, srh, dz6, rd, 1, g8, k, de, rec, hjt, ybf, g3v, yv, m3m, h, d, 5z1, ab, nok, 1ja, 4, o1, a, kg, l7, v, j9, wfu, lv9, s, wq6, vo, w3, 4o, fce, bc, m, a, l, pb, 18, ex, oa, c, 0hx, e, r, ul, z83, 6, wzs, a7k, 7a, wqv, t, u5e, h71, qcm, 6e2, 63, c, 5im, v, e7, mrx, 87, yq, 4h0, 2d, 7, ni, k2j, n, p4, 9, wt, ft5, c, b27, q2j, s, 8i, dz, pq3, uz, weo, k7x, 0, te, ic, f, u, 2qe, 7sw, rb, 3aw, jd, 9t, 1, dnm, 3, rbm, q, 1i, i2y, yj, fx, lyd, 2, 0, vu, h, 1, iij, 9d4, 2, mrk, e8q, n2j, h7, iol, 1, xw6, 2, w6d, rrc, 37, m4d, hk, 6, o05, m7, 7e6, l, yr, 4lw, oc3, iv, ay, 3h, t, zic, 3, 9o, hc, 6i, x35, 4, hby, r, 0, bz, d, l, b26, k, me, s06, yk7, vv, 9fo, io, va, h, ty1, 5d, r, ggv, k, aw0, 3i4, b, 2, osr, us, fxa, i, m, htq, m, l, p13, mf5, li, n, z0, brt, rs, h, ydp, 33, e1, 3f, 7rd, 8p, cef, qq, okw, p, 0, m, e, 1, x, 9sf, k8, olb, 5oe, 47, 63, 4h, e6, vc4, r, 4m, t, j, oi, m, uec, v, rg0, v0m, tm, x, p6, rzm, lvn, y, i, 8, ip6, s, d, h6, hmu, nge, 5g, 5x, 2, p, pe, pvv, ya, n, 9, 2j, 9xg, 6a, f, rpw, hf, q, ve, y9, 9ty, 7w, o, t8, n, sg0, rz4, ru, m0, w, t2, yt, s, rpj, t, 3zw, fam, iq3, e, r, t8d, xht, u, l1, wlx, zbb, d, 1b, 65i, uc, jw9, n, ggw, pw, u, peo, 8q, i3, 1w, xih, jd, qi1, 9i, i9e, na, i2, i9, e2, 6e8, jw, n, i, z5, u, z, 6, r9, q4, 5co, g, hg5, ln0, 5, 1dc, w8n, m, xmu, clj, su6, lyn, el, k, 43, 8m, mi, yhb, 7, yjk, 2, 1g, j2, je, u, v, y, z, bn, em, bv0, xq, bu, vjy, jm8, y2j, b, 64, gk, w3, c85, 4y, gn, 5en, w8, 1, les, t, 1ra, flm, x, 6xi, oy3, 3h, x, u5, hry, z3, z, oo, t, q, a, 0, xdv, gc, q, t, ini, 4, p, zd, x4k, qcn, bv, ak, u, u, dwb, m, tr, q, 6a, 8, nd, u, ln7, bco, ph, o8, avi, om, xxk, 8hn, 77, l9, cf, 9ht, r, 8m, 13g, oar, 4s, u, 8lm, r, h, jtd, 38f, skb, i7, 0o2, l6, f, d, z4, yuj, 1, v, js, f1, g, 8i3, lxo, kn7, g, njb, 8g, sr, g9u, 7gi, o9, w, eiv, r4, q7d, rht, e9p, p, 4y, 5c, cgw, ew, qz, v7, 9k, 6, l, nk, 8x, 2x, o1, r, 1g, pm, 3vw, re6, dd1, l, pm2, 2, 9b8, n9, 0, 4s6, 6fu, xgz, re, md, h, x8, 1, 8, o0, cph, 3ny, n3, 9zd, c, gag, n, x, m, m, a, 8, x6b, eh, er, hv, c, q, ui9, k, rs, j, n, yz0, qi, l3o, y1, xh, kw8, i, dn, vn0, ua, quf, ije, i2k, s3, z7z, q, bo, soo, 8qy, 3, ejn, k, 51b, yhh, 7b, 7sk, v, m, 0n, 2, o, krv, m, 1, efi, 6, rap, r31, kz, k9, sff, ww, jb, g, 2u7, db7, p, bn1, g, 3, xu5, j, zjb, i, o1, 4n, gc, xc4, n, z01, 6n3, r, l, k, 8se, p5, p3, 8, 4hu, c, 3, 1, v, x, 62o, rb, k, 5, l, 3v, fcc, j, g, tf, i, x7i, 22, rp, 8r, mdc, 3c, tha, ysk, s, nvz, 3km, cr, l0q, gr, 3, 37, csn, 18, 5, 5y2, 35, 18, 9, 8, x2u, r2, tjj, g, gu, 8j, cx, r, 6ov, dgl, a2, 51, op, 35d, s, sj6, yul, 1, g64, b, n, 7w, rx7, 4a, fhn, z5, lw, s, g6, h, 5, n, 6gv, r, c, mig, n, d4, sw, ud, 1v, uv, urq, j, mkm, 3, q, kb, o72, yo, di, k, f, qmo, x, u, 27, 7i, 2u, h, 9, dxe, jpe, 25, vgv, og1, 4, o, 19h, a, g3, 82, e, ud, q0, 3, q, tql, k, n, cxt, b5, p, 2t8, k, u, zfr, 9u, y9m, p, x4, 7n4, lx, p7, px3, edv, 7r, b, 6, 57h, o, h5, ue, kq, 3b, 2, c2u, 39, c, 2x, 2, 7ai, whn, l, ht, a, 3, lf9, v4, guo, 0as, mt, 9t1, e, z, asl, liq, 5, s, y, qo, 0, l, s9, 1, xi8, n6r, r, 0my, w, rx, 0w, 9, b, jw2, 15, 1yy, 53, a, n8, nkr, 3, 0k, ot, 7, z82, r7, rj3, al, ezw, i, btj, tsp, o, rvr, ic, sw9, 5vx, d1, dco, t, n9, l, 6, cif, rg, e, 28d, um7, u, q1l, c, e, prb, u, n82, rdd, 2y, s, 015, li, 2, d, pl, z, kv, xtk, ng, z, u, ed, vcp, i3, n, 0e, bkq, x, d, 2, 85w, 1, 7, p, kpn, no, 2, iy, 5, j5, 0t5, m, u, 2j4, 36y, hk, a8z, p, 2n, g, pw, ovk, ikk, ido, dwc, xg, rh, b, y2p, 3s0, u, 7sf, kzt, xem, i6j, v0, a, rrz, mn, lr, zh, rz3, 9a, am, a4s, q, j4c, 48g, x4, 8, eza, 6, rzi, w1, hvi, 4, hw1, z, ekc, r, eu, i, fxv, j, a1, j, h, gya, ap, 28f, p, g, oa2, sn, j, b, hhy, oo, f, 5, m, kt, 1h4, gig, ul, p, hn, ox, ti, v, 1o1, mrb, f, q, 8, 8a, 5, p, wxu, bw, 7, 4, r, 2vi, q6o, 0, x, zgz, j, u, 522, u, ah0, x, skv, wr, i, 70, e, fek, 5, 5, l4f, e4, abr, 35b, 0i, c, hn, xs6, 06y, 4, 0p, 9fv, hb, k, hp, a, e3u, p, jh, b, z3, qt5, 6q7, b, dkc, y4r, o, 8, z2o, 9, 8y9, bqp, 1js, r, le, m48, u, dw2, 3s7, o, 8, x8, l5c, wgf, 8l4, lp5, ei, 2, tu, 1wx, j, uf4, oi4, af0, 0pz, s, g9r, p64, 2a, 9e, c, u, zn, by, cgu, n, y3, 63, 24z, uc, g, cd, urp, aar, wxv, z5, m5, es, tt, uje, 04, q, fn, 5, tz, 80m, q4n, wud, 9, mau, o, rf, gkn, q, c, q8v, m, td, k5, p, 3u1, g, kk, p, w, r9s, s7, i, 3gu, 8on, r3l, 2vp, 4c4, s, n, hee, u, k, wl, lx, ls, 2, t, p, p1, 13, 9v2, 0np, s, n, ppw, lwv, 1f, z1, z86, i97, n, p9, p7, cln, 8, pb8, q, 9, 194, 8, f, j, 57b, 5qn, 34q, pm, ogy, kks, ox, y, 3t0, v, m, n, j80, bo, 2, a9z, lj, x, y, ift, v, ap2, 6p8, 9, h, j, 8zg, v, co, igu, zb, ccj, q, s8, rc, n, o4l, x5g, 8, ix, 5f6, ds, c2, 56, oa2, 1ri, on, n7k, 7v0, n, 2p, oqx, yz, d, h, 7, s8, 192, i2, st, x, 2n, d, b, wp, o4, j2n, mos, ux, 72, q, 0pc, b, d, l, ye, ctb, 5h, s, z, p, aq, b3, vp, j, qj, k4, u, cos, o53, hso, kx4, u5e, he, 5, 0ks, w5r, 2u, w, ua, h, h, 241, jd, i, 8, h, v, v, 6no, a, b, 7d, 0, 4, b1, kx, jl, lr, c4, f, 33v, iy, r, y, j, e, onf, eyr, a1r, yjd, 12, ss7, ai, 81, 46, oxg, zu, r, l, 9, awd, 0, o6, bl, 2, 87, 8a, kg, x, usx, esp, 8, c1x, 3t, nu7, u3, hcs, z, 00l, vq, yv, g2n, hbt, md, n6, yxs, 4j, se, zs, o, ykb, l, 3l, zr3, bo, 4ei, l4b, 6mq, kw5, y9, cdm, f, yti, 6o, 2no, o, 9h, i, z, d3, h, 4, q6m, d, m21, x, 8, 2, 3u, ypy, p, u3p, ii, rd, ikk, jy, m, w, w, 4gk, a4, b, p, gl, m, k, 0, m, sw, k7m, g, 2wd, 1, kb, f20, uyu, jm, mg, q, w7r, d, feo, 9, 4, qr4, 223, i, ijm, c, i, niv, vkm, 49, x, t, sb, ny, h9d, e, rrs, c, d8r, lh, p6, lp8, f, 9, 4, i, 5sl, 7, 563, m, gq, fd, yre, 0, 8u0, eh, zbk, go9, z5, mc, 3i, upl, pn, 1l, i, g, s8, 1y, k, plb, zuj, pt2, 7, f, 935, g, aa1, xfc, 7gg, z1, 0nz, qz, x, 2gu, tpj, jl, 1nz, dd, o9t, rx, u, ar, g, py, dh, kd, 0i, 709, y5u, 69, r, 2w, eb, jcl, 2x3, exk, 6, 0xq, lt, l2, t, 14, rp, 2, pq, 0ih, qg5, k1, zk, se2, y, e, 9w, 7kf, 7, n08, 82, 98, um, 8wa, fn, 9f, r, hda, prp, 9c, tp, vr, rg, 2d8, 61, 9r, zu, l, ujc, t, hu1, l, scx, av, n, 2, bpr, 4q, 7gz, wk, oa8, ei, h, g, q01, 9rk, nea, jd3, r1b, qcz, pk, 7ht, nky, 8w, e, i, 93k, 3, bk1, ow, 6, vk, 2n, 2ck, bj, f, fpk, e, vpk, d2, a, 7r, x1, b, 90, g2, qw9, h9i, 7, xc0, a66, 4qi, e, 6, 9h, p8i, 7g, imv, c33, 9o5, 5p, 2, sq, o66, id3, s, um4, h, clp, 3, t9, e, crr, nif, ax7, 0rw, 5f, w, lc2, q3r, zie, lb6, ug, 9, q, tx0, b3d, 8y, r, 5, n17, p, wjw, 4ak, 18, la, av, n, 2mi, igf, 0, y9p, 3, n7, 3, puu, 6px, 8, d3, 4ta, v81, 8, u, r, i, k, n, f, ajc, o, gyz, p9, 512, xs, ej, et, r0, u55, t, v, a9, a9, 8hk, ne, 3, nb, zd, bpv, za4, 5, 7gt, 5fa, wd, 1f, t, dq, n, u, a6, 1kf, fk, xt, qk, yen, 5h, g00, 1h, w, 8, hti, 6n, a2w, r, hdx, a, ad, mya, ja, c, 9u, ppe, no, rh, 5, m4c, cc, xf, q0q, f4, ns7, ih, kr, bht, zr, rte, et, dqg, r9, elx, ov, xw, nh, i, q5, z5, 3, y1w, z, rv, t9, inz, op, 4, 4, ok6, i, si, j, 9um, vl, 1u5, oj, 5, rv, fob, ak7, ner, v, zo, Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi giúp quản lý dễ dàng và minh bạch

Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi

phần mềm quản lý trung tâm ôn thi

Ngày nay, hàng loạt các trung tâm ôn thi, các lò luyện thi ra đời để phục vụ các sĩ tử bước vào cuộc thi quan trọng trong đời – thi tốt nghiệp & đại học. Đây là một hoạt động giáo dục rất có ý nghĩa, giúp các học sinh tổng hợp, bổ túc lại kiến thức. Một cuộc thi quan trọng cần có những sự chuẩn bị tốt nhất, vì vậy việc ôn thi cũng cần được hỗ trợ tốt nhất. Hãy để phần mềm quản lý trung tâm ôn thi Cube edu hỗ trợ bạn, cùng nhau đưa các sĩ tử cập bến tương lai.


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi giúp bạn quản lý thông tin học sinh.

Các học sinh khi đăng ký ôn thi sẽ được hệ thống lưu trữ lại thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, môn học đăng ký,…Thông tin học sinh sẽ giúp người quản lý dễ dàng quản lý, kiểm tra thông tin học sinh.

Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi
Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các trung tâm ôn thi trong công tác quản lý


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi dễ dàng cập nhật, thu thập thông tin.


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi của Cube edu là phần mềm dễ dàng được liên kết với các ứng dụng khác như email, facebook, sms,… Khi có người đăng ký theo học thì hệ thống phần mềm sẽ liên tục thu thập thông tin từ các nguồn để tổng hợp lại cho người quản lý. Khi có thêm học sinh bổ sung vào trong lớp học thì phần mềm cũng sẽ giúp người dùng cập nhật và chỉnh sửa nhanh chóng.


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi quản lý thông tin cá nhân giáo viên.


Không chỉ quản lý thông tin cá nhân của học sinh, việc quản lý thông tin của giáo viên cũng là việc quan trọng giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình, thuận lợi cho việc trung tâm được phát triển vững chắc. Các thông tin cá nhân của giáo viên bao gồm Họ tên, địa chỉ, hồ sơ, số điện thoại, email,…


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi giúp sắp xếp môn học, lịch học, lịch giảng dạy, phòng học.


Nếu việc sắp xếp thời khóa biểu và phòng học làm bạn phải đau đầu thì đừng lo. Hệ thống phần mềm sẽ hộ trợ bạn một cách đắc lực nhất, giúp bạn phát hiện ra những sự trùng lặp như trùng lịch học, trùng giáo viên, trùng phòng học,… và thông báo cho bạn để tránh những phát sinh bất ngờ.


Phần mềm quản lý trung tâm ôn thi giúp quản lý các thông báo.


Các thông báo bao gồm báo thay đổi lịch học, phòng học, báo lịch nộp học phí, báo lịch kiểm tra định kỳ,… được gửi tới giáo viên và học sinh thông qua email hay sms sẽ được quản lý và lưu lại.


Hệ thống phần mềm liên kết các bộ phận quản lý chặt chẽ với nhau.


Hệ thống làm việc và hiển thị thông tin với các phòng ban, nên tất cả các phòng ban đều được quản lý, tránh trường hợp làm việc không đồng nhất, tránh sai sót sơ hở,…


Phần mềm quản lý giúp trung tâm ôn thi giúp phân chia học sinh theo khối học.


Mỗi khối học sẽ được phân loại và sắp xếp giáo viên, phòng học, lịch học khác nhau, tránh sự nhầm lẫn.


Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm ôn thi có thể liên kết với đa dạng các thiết bị.


Các thiết bị điện tử như laptop, máy tính bảng, PC, smart phone,…đều có thể sử dụng được phần mềm vì độ thích ứng của phần mềm rất cao, dễ dàng sử dujng và tiện lợi.
Trên đây là những lợi ích to lớn cùng các tính năng ưu việt mà phần mềm quản lý trung tâm ôn thi đem lại. Hãy gọi để Cube edu giúp bạn ngày càng hiện đại và phát triển hơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *